Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Градоустройство

Вземи в gLOG
30 Юли 09, 20:16 / Автор: Комуникационна група Имидж Едвъртайзинг
Бургас се превръща в Барселона на Балканите
Градът променя радикално концепцията си на развитие. Повече море, зеленина и туризъм, отколкото индустрия в Бургас на бъдещето.
Бургас ще бъде залесен и озеленен по подобие на Барселона, според новия ОУП на Бургас. Испанският град се е превърнал в емблема на екологичен и озеленен мегаполис, без аналог в Европа. Амбициозното предложение е на групата архитекти от Гражданско обединение „Геощрих”, които са го заложили в новата концепция за развитие на морския град. Новият общ устройствен план осигурява висок показател на мощност на зелената система, който ще допринесе Бургас да бъде ефективен град не само за работа, но и за отдих и почивка.

В бъдещите 20-30 години се очаква зелените площи в града да не се разпокъсват и унищожават, подобно печалната съдба на курорта Слънчев бряг, където почти няма дървета и паркове, а само бетон и стомана.

Зелената тенденция

е в съгласие с най-новите европейски изисквания и най-вече тя ще създаде условия Бургас да се развива в бъдеще като средище на алтернативен и екологичен транспорт и туризъм. Редица системи от велоалеи са предвидени да се изградят не само в централните части и паркове, а и до най-крайните точки на града.

Велопътеки и пешеходни зони ще свързват всички паркове на града, които ще бъдат поне десет в различните части на града. Това означава, че гражданите на Бургас ще могат спокойно да стигат с велосипеди, или пеша, необезпокоявани от моторни превозни средства от Меден Рудник и Крайморие до Банево и Ветрен само през непрекъснати зони от зелени площи. Новите ще се оформят в местностите „Капчето”, „Пода”, около езерата Мандра и Атанасовско.

Заложено е промишлените зони да се изместят на север и на запад, а Южна промишлена зона например ще се превърне в красив и просторен крайморски парк, подобно на Морската градина.

Около кв. Сарафово се предвижда както нов огромен парк, така и зелени буферни пояси за изолация от близкото Летище. Сегашните паркове – Росенец, Морска градина и Минерални бани ще се разширят и облагородят с множество нови дървесни видове и зони за отдих. Морската градина ще се разшири по естествен начин северно и южно, като в района на сегашната кейова стена на Пристанището, ще се прелее към новата пешеходна и административна зона „Супер Бургас”. В новия ОУП специалистите от Геощрих отправят и специални предложения към туризма чрез отварянето на Бургас към морето и редуцирането на промишлените зони.

Една от дългогодишните язви на Бургас - нефтените утайници на Лукойл, които години наред тровят с миризмата си обитателите на кв. Меден Рудник и Крайморие ще бъдат „затапени” и покрити с почва и дълготрайна, декортативна растителност и ще се превърнат в прекрасен градски парк, свързан със защитена местност „Пода” и новия парк на кв. Крайморие.

Високият процент озеленяване ще създаде условия за екологичен алтернативен транспорт.

Урбанизация

Поради непрекъснато нарастващото население над прогнозните анализи, ОУП - Бургас предвижда разширения на урбанизираните зони на населените места /жилищни и вилни територии/ и зоните за обществено обслужване. Това са Банево, Ветрен, район Освобождение, кв.”Сарафово” в източна и северна посока и „Кьошето” в южна посока, кв.Горно Езерово и кв.Долно Езерово, район Възраждане, кв.Крайморие и район Приморие.
Предвижданията на ОУП- Бургас ще дадат нови възможности за заетост на населението в туризма и рекреациите, общественото обслужване, производствените дейности, транспорта и други.

Една от най-развитите и модерни търговски зони в страната с множество Молове, Ритейл центрове, търговски представителства и многофункционални сгради ще бъде оформена по протежение на пътя за София.

Особеното на това виждане е концепцията на архитектите тази част да бъде наситена с множество зелени зони и паркове между отделните търговски, или административни комплекси.

Туризъм

Предвижда се изграждането на голф игрище до Твърдица, което съшо ще даде тласък на развитието на туризма. Една от най-атрактивните зони за рекриация и SPA туризъм ще бъде районът на новите квартали Ветрен и Банево, заедно с Минерални бани. Там се предвижда и един от бъдещите рехабилитационни центрове на България да се съчетае с туристическо ниско строителство и вилни зони.

Планират се множество курортни зони, зони за обществено обслужване и ваканционни селища. Една от новите туристически зони ще бъде в района на Северния Бургаски плаж до Солниците и областта „Кьошето”, южно от кв. Сарафово.

Основният рекреационен ресурс е плажната ивица на използваемите плажове. Втори по значение рекреационен ресурс са защитените територии и лесопарка „Росенец”. На територията на общината се намират и ресурси за провеждане на балнеоложко лечение - минерални води, калонаходище и др.

Предвидени са места за яхтинг и спортен риболов при „Мандренското езеро”. Територията има голям потенциал за бъдещото развитие на туризма.

Като цяло ОУП Бургас ще създаде условия за развитие на бизнес, конгресен, културен и екотуризъм.

Транспорт

А един все по-болезнен въпрос за Бургас особено през лятото – въпроса с транзитното преминаване на пътуващите от София и Варна към Созопол и Несебър е намерил решение в новата концепция на водещите архитекти от Геощрих. Предложено е решение за транспортната схема на Бургас и разтоварването на движението на града посредством обходни главни пътища – т. нар. Рингове. Предвижда се Бургас да бъде опасан с 3 ринга /кръга/. Всеки „ринг” ще има основно „северна” и „южна” дъга, по които ще се отклонява транзитно трафика извън територията на града. По първият и най-външен ще преминават тежките превозни средства - цистерни и камиони. Вторият „ринг”, който ще бъде малко по-наизток към Бургас предвижда авангардното решение от изграждането на 2 големи пътни мостове над езерата Вая и Атанасовско, по които ще се отклонява трафика от магистрала А1 по посока съответно Созопол и Варна. Бъдещите обходи ще свързват тази магистрала съответно с предстоящата Магистрала „Черно Море”. Третият ринг ще започва от сегашното кръгово движение на западния вход на Бургас от София и ще направи пробив по контура на езерото Вая през южна промишлена зона към Созопол.

Новият ОУП е изключително силно предложение, в което са отчетени всички проблеми и тенденции на развтие на Бургас. Създадени са алтернативни маршрути за изтегляне интензивното автомобилно движение извън града. Два моста ще бъдат изградени върху езерата Вая и Атанасовско. По тях ще преминава транзита за Созопол и Слънчев бряг без да се налага на пътуващите да прекосяват почти целия град. Концепцията за ринговете е специално усилие на един от най-добрите специалисти – комуникатори – инж.Лъчезар Ханджиев.

Бургас ще има своя градска железница, която ще свързва центъра с кв. Сарафово и Аерогара, както и кв. Меден Рудник и Горно Езерово със северната и източна части на града.

Пет малки пътнически пристанища в залива ще привличат любителите на ветроходството и спортния риболов. Те ще осигуряват и каботажни връзки по море между всички части на крайбрежния мегаполис.

Инфраструктура

Специално място е отделено за създаване на паркове за алтернативни енергоизточници- фотоволтаични централи.

Важни приоритети на ОУП са развитието и модернизацията на канализационната мрежа на град Бургас, което включва реконструкция на канални помпени станции, реконструкция на канализационна мрежа, изграждане на канални помпени станции в кварталите Сарафово и Крайморие, изграждане на канализационна мрежа за отпадни води в по-големите населени места и в някои от кварталите на гр. Бургас, изграждане на канализация и локални пречиствателни съоръжения в малките населени места, повишаване ефективността на изградените канализационни мрежи, канални колектори и пречиствателни станции.

Друг приоритет е развитието на газификацията. Природният газ не съдържа твърди частици и неорганични вещества, които се отделят във вид на вредни и токсични емисии във въздуха. Изгарянето на природен газ не произвежда пепел, емитира 70 - 90% по-малко СО2 от въглищата и 40% от мазута. Газификацията е много добро средство за подкрепа на туристическия отрасъл в общината и начин за подобряване жизнената среда на нейните жители. Реализацията на проекта за газификация на общината ще способства за ефективното изпълнение на международните задължения на България по намаляването на замърсяването на въздушния басейн.

Обобщение на най-важните точки, които ОУП ще развива и ще даде прогноза:
 • мерки за отваряне на града към морето
 • изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони
 • включване като важен елемент проекта за зона за свободен достъп на територията на Пристанище Бургас
 • мерки за преструктуриране на пристанищата и създаване на възможност за изграждане на яхтени пристанища и пътнически пристанища за близки и далечни дестинации
 • създаване на градски обслужващи вторични центрове в отделните структурни единици
 • условия за развитие на туризма
 • повишаване комфорта на обитаване
 • спорт и атракции
 • велоалеи и алтернативен транспорт
 • функционално зониране с височинно проучване и обемно решение
 • зелени паузи и коридори
 • висок показател за мощност на ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 • специфични правила и норми с ограничители съобразени с екосистемите и тяхното опазване
 • мерки за намаляване на замърсяването на въздуха
 • мерки против шума
 • мерки за опазване на водните басейни и биоразнообразията
 • Тенденции за развитие на територията и посоки на нарастване на отделните структури-населено място
 • Рекреационен ресурс и курортни зони
 • Нови чисти производства и енергийни източници
 • Разширения на Гробищни паркове и мемориални паркове
 • Православни храмове-предвиждане във всеки жилищен район съгласно решение на Общински съвет
 • Създаване на единен крайбрежен парк съчетан с зони за отдих от Централна Градска Част до Сарафово
 • Нови зони за усвояване и застрояване и техните функции
Комуникационна група
Имидж Едвъртайзинг 

Източник:
Image Advertising

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1175