Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
05 Август 09, 09:34 / Автор: БСК
Предложения на БСК по социално осигурителната система и отстраняване на деформации в бюджета
Принципната позиция на БСК е всички работодатели, включително и държавата, да бъдат равнопоставени по отношение на задълженията си при определяне размера, обхвата и реда за внасяне на осигурителните вноски на своите служители.
До

Г-н Симеон Дянков

Министър на финансите
Г-н Тотю Младенов

Министър на труда и социалната политика

Г-жа Менда Стоянова

Председател на ПК по бюджет и

финанси към 41-то НС

Г-жа Емилия Масларова

Председател на ПК по труда и

социалната политика към 41-то НСОтносно: Предложения на БСК по социално осигурителната система и отстраняване на деформации в бюджета.


Уважаеми дами и господа,

През последните години Управителният съвет на Българска стопанска камара многократно отправя предложения пред Министерски съвет и Бюджетната комисия за премахването на някои деформации при съставянето и разходването на Държавния бюджет, в т.ч.на бюджетите на министерства и ведомства, свързани с изпълнението на задълженията на държавата като работодател и осигурител по трудови и служебни правоотношения.
Принципната позиция на БСК е всички работодатели, включително и държавата, да бъдат равнопоставени по отношение на задълженията си при определяне размера, обхвата и реда за внасяне на осигурителните вноски на своите служители.За целта предлагаме:

Първо, държавата, както останалите работодатели, да внася за държавните служители, в т.ч. на кадровите военнослужещи от МО, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система полагащите се осигурителни вноски.Тези разходи трябва да бъдат за сметка на бюджетите на съответните ведомства, вместо да се включват в общата субсидия за ДОО. Субсидията, която сега се предоставя от държавния бюджет на ДОО следва да се намали с размера на тези средства. По този начин:

субсидията, която се предоставя на ДОО ще се изчисти от осигурителните задължения на държавата към своите служители и ще има характер и съдържание на субсидия;
бюджетите на министерствата и ведомствата ще отразяват реално направените разходи.
Второ, държавните служители, кадровите военнослужещи от МО, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система, да внасят ежемесечно, както всички останали осигурени лица, лични осигурителни вноски за сметка на получаваното от тях трудово възнаграждение.

Трето, размера на осигурителните вноски на служителите на МО и МВР да се определя, като се отчита началото на пенсиониране, категорията и срока на получаване на пенсията.

Допълнително предоставяме на Вашето внимание следните предложения:

1.Да се възприеме политика на плавно намаляване на размера на осигурителни вноски, като тя се обвърже с икономическия растеж и условията за балансиране на държавния бюджет и бюджета на ДОО. За целта е необходимо предварително се създадат необходимите условия и механизми за осигуряване на предвидените средства за фондовете на ДОО.В тази връзка предлагаме:

1.1. Да се увеличи минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 260 на минимум 460 лв., с оглед се ограничат възможностите да се преразпределят средства в рамките на фонд ‘’Пенсии’’ за осигуряване на пенсиите на тази група осигурени. Досегашните разчети показват, че при минимален праг от 450 лв. подобно преразпределение няма да се налага.

1.2. Да се въведат минимални осигурителни прагове за различните категории и професии самоосигуряващи се лица – посредници, адвокати, нотариуси, лекари, художници и др.Това предложение цели размера на осигурителните вноски внасяни от тях да се приведе в съответствие с реалните доходи на тези лица.
1.3. Да се увеличи размерът на осигурителните вноски на земеделските стопани до размера на вноска за минимална работна заплата, а осигурителните вноски се прихващат от получаваната от тях субсидия и централизирано да се внасят в НАП.

2.Да се намали за две години временно осигурителната вноска за Универсалните пенсионни фондове от 5% на 2%. През този период средствата в резултат на намалението на тези вноски да се пренасочат към фондовете на ДОО.

БСК има последователна и принципна позиция на подкрепа за утвърждаването и развитието на капиталовия принцип в пенсионното осигуряване. БСК активно участва при създаването и актуализирането на нормативната уредба за пенсионните фондове, учредител и акционер е на едно от големите пенсионни дружества.

В този смисъл нашето предложение има характер на временна мярка, която цели да подпомогне стабилизирането и укрепването на солидарния фонд в условията на задълбочаващата се икономическа криза. Освен това вноската за сметка на осигурените лица се запазва и ще продължава да се натрупва по техните лични сметки във фонда.

2. За решаване на проблемите на работещите първа и втора категория труд, на които предстои да получават срочни професионални пенсии от професионалните пенсионни фондове от 01.01.2011 г. предлагаме:
този срок да се отложи с най- малко 5 години, като отпускането на пенсии за придобилите за това право през този период да се извършва по сега установения ред;

за тези, които ще продължат да работят и няма да се възползват от ранното пенсиониране, средствата от партидите да им са изплатят при тяхно желание, след получаване на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

3.Да се преразгледа законовата и друга нормативна уредба за създаване на условия за ефективен и, особено – за превантивен контрол от Комисията за финансов надзор (КФН) при инвестиране на активите на пенсионните фондове. Целта е да се осигурят възможности за бързи действия, бърза реакция и за носене на адекватна отговорност от КФН при критични и рискови ситуации и, особено – при признаци за финансова и икономическа криза.

4. Държавата да предложи на пенсионните фондове пакети от инвестиционни инструменти, с които да се осигури по-висока доходност при гарантиран от държавата риск. 

5. Да се разширят контролните функции на НАП и/или ГИТ по контрола върху социалните плащания и придобитата собственост За целта да се внесат промени в организацията, формите на работа на контролния апарат и повиши качеството и обхвата на контрола върху определянето на размера и коректността при внасянето на осигурителните вноски. 

Уважаеми дами и господа,

Поставените пред Вас предложения не са свързани с промени в принципите и механизма на функциониране на пенсионно осигурителната система, с промени на пенсионния модел. Това са предложения, които изискват бързо политическо и нормативно решение в рамките на процедурите на подготовка и приемане на бюджетите за 2010г.

По такъв начин ще бъде осигурена стабилност и устойчивост на солидарния стълб на пенсионната система, като фактор на националната сигурност на страната в условията на финансова и икономическа криза.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Божидар Данев /

Източник:
БСК

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

2.9813