Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Бизнес и икономика

Вземи в gLOG
13 Октомври 09, 11:33 / Автор: БСК
Становище на БСК по предложения за законови промени в данъчната политика във връзка с насроченото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 13.10.2009 г.
Становището се изпраща до министъра на финансите Симеон Дянков.

Изх. № 04-00-60
13.10.2009 г.

ПРОЕКТ, 12.10.2009г.

ДО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС,

ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: становище на БСК по предложения за законови промени в данъчната политика във връзка с насроченото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 13.10.2009г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,

Българската стопанска камара изразява следното становище по представените законодателни промени в данъчната политика във връзка с насроченото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 13.10.2009г.

І. Общи промени в данъчната политика

Подкрепяме, както възприетия реалистичен подход за промени в данъчното законодателство, осигуряващи приемане и изпълнение на бездефицитен бюджет в условия на глобална икономическа криза и неопределеност относно нейната продължителност, ефекти, време за възстановяване на националната икономика, така и заявените основни цели:
съхраняване на общия неутрален характер и ниски ставки на основните преки данъци,
засилване на контрола и събираемостта, чрез които освен подкрепа за фиска се оказва натиск върху сивия сектор и нелоялната конкуренция;
отстраняване на празноти и проблемни текстове при текущото прилагане и контрол; въвеждане на изисквания и решения на ЕС, в т.ч. на Съда на ЕО и др.

Същевременно, изразяваме необходимостта от „пакетно” обсъждане на промените в данъчното осигурително законодателство, проектите на бюджет (основната бюджетна рамка) на държавата и ДОО, при представени предварителни разчети за оценка на въздействието на предложенията с най-значим ефект върху бизнеса и данъкоплатците.

3. Заявяваме отново защитавани принципни позиции за:

- Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в данъчното законодателство, като принципът на „мълчаливия отказ” следва да се прилага само по изключение и при строго определени условия и случаи;

- Преглед на размерите на административните такси (спазване на разходопокривния принцип), на глобите и санкциите (осигуряване на възпиращи размери и съответствие с характера и последиците на извършените административни нарушения);

- Въвеждане на единни тавани за допълнителното материално стимулиране на администрацията от събраните глоби и санкции и отказ от използване на таксите като източник за допълнително материално стимулиране;

- Предприемане на поетапна обща реформа на местните данъци и такси, осигуряваща финансовата децентрализация на общините от началото на 2011г;

- Ускоряване на съдебните производства по несъстоятелност.

ІІ. По представените законопроекти

1. По промените в ЗДДС

1.1. Намаляване на сроковете за възстановяване на ДДС – в условията на криза и намален достъп до кредитиране е наложително приемане на допълнителни законови гаранции за съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС-кредита и изработване на правила и процедури за ускореното му връщане. Забавеното възстановяване на ДДС ощетява дружествата, блокира финансови средства, прави ги по-неконкурентоспособни, увеличава междуфирмената задлъжнялост.

БСК е предложила на консултативния съвет към НАП създаването на т.нар. „Златна книга” /регистър/, в която да бъдат включени изрядните и изключвани неизрядните данъкоплатци.

1.2. Да се създаде опция за увеличаване на срока за прихващане (сега до три данъчни периода), приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване, по чл.92, ал.1, т.2, което ще улесни предприятия, чиято дейност има сезонен характер;

1.3. По предложения нов текст на чл.21, ал.3., за да бъде определено мястото на изпълнение (и режима на облагане), се налага предварително деклариране от страна на получателя на доставката, за какви нужди (лични на получателя или на неговия персонал) са предназначени доставяните услуги. На практика, в голяма част от случаите това е трудно приложима разпоредба.

1.4. Промени в облагането с ДДС на сделки с МПС. Подкрепяме промените в данъчното третиране на стоки втора употреба (§ 35 - §37, респ. - новата редакция чл. 143, ал. 1 и на чл. 151, ал. 3, отмяната на чл. 147 ал. 2 – 4 ), с които се постига по-пълно съответствие с Директива 2006/112/ЕС за облагането на стоки втора употреба. В същото време, следва да се предвиди отмяна на всички разпоредби на ЗДДС, ограничаващи правото на данъчен кредит за закупени нови и употребявани леки автомобили, както и за стоките и услугите, свързани с тяхната експлоатация, поддръжка и ремонт. По-конкретно, следва да отпадне текстът по чл.70, ал.1, т. 4 и т.5 и ал.2, както и определението за „лек автомобил” в § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС.

Предприемането на предлаганите промени в условията на криза ще предизвика многобройни положителни нетни ефекти, както за бизнеса, така и за държавата. С признаването за данъчни цели на разходите на бизнеса за закупуване на леки автомобили, за експлоатация, поддръжка и ремонт на автомобилите ще се подобри бизнес средата и конкурентоспособността на българската икономика. Българските предприятия ще могат да извършват дейността си при сравними условия с тези в страните-членки на ЕС. Ще се ограничи значително делът на т. нар. „сив сектор” в услугите по експлоатацията, поддръжката и ремонта, както и продажбата на употребявани автомобили. Ще се създадат и условия за равнопоставеност на всички фирми на българския пазар. Уверени сме, че една детайлна оценка на въздействието на предлаганите промени ще докаже тяхната целесъобразност и ефективности и ефикасност, както на равнището на националната икономика, така и за съответните сектори и дейности.

1.5. Следва да се прецени необходимостта от подробна законова регламентация на сделките с квоти за търговия с парникови газове в европейската схема (т.в. European Union Allowances). Следва да се отчете обстоятелството, че Р. България закъсня с утвърждаване на разпределението на свободните квоти, предприятията и контролните органи нямат практика, а същевременно са нарастват случаите опити за данъчни измами и укривателства в страните-членки на ЕС.

По Закона за акцизите и данъчните складове

3.1 ЗИД следва да въведе ясна регламентация на условията за издаване на удостоверенията за освобождаване от акциз на крайни потребители на енергийни продукти, които не се използват като моторни горива или за отопление (например, индустриални потребители на екстракционни бензини, технически хексан и други летливи органични съединения, в дейности като екстракция на растителни масла за хранителни и други нужди, смесване и/или дозиране на органични разтворители, бои и лакове и други). В условията на удостоверенията следва да бъдат регламентирани: периодът за подаване на рекапитулативната декларация за оборота на използваните енергийни продукти (по чл. 89 на правилника ), разходните норми и начинът на удостоверяване на потреблението при непригодност и невъзможносто от използване на средства за измерване (напр., непрекъснат технологичен процес с улавяне и повторна използване – рекуперация на използваните органични разтворители).

4. По Закона за корпоративното подоходно облагане

4.1. Предлагаме да се обсъди внимателно отмяната на чл.189а (§18 от ЗИД на ЗКПО), регламентираща отмяна на данъчното облекчение за инвестиции от над 10 млн. лв., като промените бъдат внесени при необходимост (след решение от ЕК по допустимост на предоставяната държавна помощ). С отмяната се отнема и възможността на МСП да се възползват от това данъчно облекчение за инвестиции, когато им се отдаде възможност и решат да ги направят. От друга страна, може да се намали изискуемият размер на инвестицията, така че МСП да бъдат облекчени в това отношение и да се преодолее неравнопоставеността им с големите фирми.

* Това са най-закъсалите ни отрасли, а данъчното законодателство е съществена част от икономическите лостове за управление и стимулиране на икономиката и отделни нейни отрасли.

4.2. Предлаганите промени в областта на хазарта, а именно увеличаването на данъчната ставка от 10 на 12 на сто в чл. 223 и чл.226 (§22 и §23 от ЗИД на ЗКПО) ще задълбочи още повече проблемите в този сектор, поради което са неприемливи.

Дружествата от сектора са изправени пред тежка нелоялна конкуренция от страна на организаторите на тези игри, вкл. и чрез интернет пространството, която е незаконна по сега действащия Закон за хазарта /ЗХ/. По последни данни делът на нелегалния интернет хазарт в България е около 50% от пазара. Същият не плаща данъци, предлага по-високи печалби и коефициенти и по този начин през 2008 г. 1,5 млрд.лв. са били преведени извън страната в он-лайн букмейкърски къщи, а очакванията са за ръст от 20% на тази сума за 2009 г. Така преките загуби за бюджета са в размер на около 200 млн. лв.

На този фон на нелоялна конкуренция, търговските дружества у нас, занимаващи се с хазартен бизнес, реално се облагат с най-висок данък на фона на предприетата политика за намаляване на данъчната тежест. От 2008 г. данъчната ставка за данъчните субекти, ангажирани с хазартни игри, нарасна с 25% (от 8% на 10%), а сега се предлага увеличение с нови 20%.

За разлика от другите хазартни игри, данъчната основа е стойността на направените залози, т.е. върху постъпленията. Налице е облагане и на приходите, които реално не остават у организатора, защото съгласно ЗХ, най-малко 50% от постъпленията се разпределят между играчите, а често това е и по-висок процент. Така се плаща данък дори и в случаите на загуба.

В другите европейски страни данък от такъв порядък на 10% се плаща само върху брутната печалба, а когато е върху постъпленията от залози, той не надвишава 6%.

Така, без регламентиране на интернет хазарта, това увеличение само ще дестабилизира допълнителното местния пазар; ще доведе до още по-големи печалби за чуждестранните он-лайн оператори; в условията на криза и ограничени финанси ще предизвика временно или окончателно затваряне на обекти, а това означава още и загуба на работни места и безработица. (По данни на Държавната комисия за хазарта, поради кризата, през 2009 г. са затворени окончателно 60 игрални зали и 1 казино, а временно са прекратили дейността си още близо 60 игрални зали и още 1 казино. Броят на заетите през 2006 г. е бил 58 хил., през 2007 г. – над 78 хил., а през 2008 г. – над 85 хил., а през последната година заетостта е намаляла.)

Имайки предвид изложеното по-горе, предлаганите промени биха довели до масова ликвидация на фирми и драстично увеличение на незаконния хазарт у нас и в интернет пространството, с всички негативни последици за бюджета и върху заетостта.

Предложените промени за заличаване на думите „и експлоатирани” в чл.224 и новата ал.4 в чл. 225 (§24 и §25 от ЗИД на ЗКПО), означават на практика заплащане на данък, независимо дали хазартните съоръжения са експлоатирани, което е недопустимо.

Противно на икономическата логика и съвсем противоконституционно се налага данък на операторите с неизтекъл лиценз, когато те са преустановили дейността си по различни причини, като планови ремонти, сезонни обекти или форсмажорни обстоятелства.

С предложената промяна се променя духът на самия закон. Заличаването на думите „и експлоатирани” означава на практика въвеждането на съвсем нов вид данък – „данък за притежание”. Не може да плащаш данък само защото притежаваш нещо, ако то не генерира доход, респективно - печалба. Това е закон за облагане на печалбата, а не за облагане на притежаването на едно съоръжение. Когато не се извършва дейността и, респективно - не се генерират доходи от нея, няма основание да се иска заплащане на корпоративния данък.

По Закона за местните данъци и такси

Предлаганата промяна в чл.64, ал.1 регламентира само кой е платецът на такса битови отпадъци по чл.62. Отново не се въвежда принципа „замърсителят плаща”, т.е. определяне на таксата за битови отпадъци в зависимост от генерираните количества. Продължава да е налице липсата на стимул за намаление на отпадъците, тъй като базата за определяне на размера е обвързана с отчетната стойност или данъчната оценка на активите/имотите. Отново предлагаме промяна на чл. 67, ал. 2, чрез въвеждане на задължителна основа и ред за определяне на „такса битови отпадъци” според количеството генерирани отпадъци, в съответствие с практиката на ЕС, и принципа „замърсителя плаща”. Редът (основата) за определяне на размера на ТБО следва да бъде еднозначно определен единствено и само чрез закона (съгласно чл. 141, ал.4 на КРБ), вместо чрез последващи алтернативи решения на общинските съвети, каквато възможност дава чл. 67, ал. 2 на ЗМДТ.

Като национално представена работодателска организация считаме, че въвеждане на предлаганите законодателни промени, водещи до усъвършенстване на данъчното законодателството и създаването на равни условия за извършване на независима икономическа дейност на всички участници на пазара, ще има стимулиращ ефект за развитието на икономиката в условията на действаща икономическа криза

Председател:

божидар данев

Източник:
БСК


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1479