Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Образование

Вземи в gLOG
22 Октомври 09, 07:32 / Автор: Ютилитис сървисис
Академична образователна програма "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора"
Едногодишното обучение се провежда за трета поредна година и има за цел да запознае водещите мениджъри, експерти и специалисти работещи в сферата на водоснабдителните и канализационни услуги със специфичните икономически дейности при опериране в условията на национално регулиране.
Институтът за следдипломна квалификация към УНСС и Центърът за обучение и квалификация към Ютилитис сървисис откриват за трета поредна година процедура за участници в академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора". Програмата за следдипломна квалификация е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за водоснабдителни и канализационни услуги, доставчици, подизпълнители, служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни администрации, държавни ведомства, финансови и банкови консултанти в областта на водния сектор. Обучението продължава 1 календарна година, като включва два учебни семестъра и един семестър за подготовка на дипломна теза. 

Настоящият курс има за цел да запознае водещите мениджъри, експерти и специалисти работещи в сферата на водоснабдителните и канализационни услуги със специфичните икономически дейности при опериране в условията на национално регулиране. През първия семестър ще се акцентира върху състоянието и развитието на мрежовите индустрии в страната и Европа, ще се разгледат в детайли аспектите на водната индустрия, както и ще се направи анализ на нормативната уредба и приложението на европейските директиви в сектора след 2006 година. Ще се коментират принципите и специфичните особености при управлението на ВиК активите и тяхната собственост, с оглед прилагането на последните изменения в Закона за водите (юни 2009 година). 

Специалисти от регулаторния орган ще разгледат принципите на ценообразуване и връзката им с изпълнение на целевите нива за услуги във водния сектор. Ще се дискутират финансовите и икономически показатели, чието изпълнение формира крайните ценови равнища за потребителите. 

През втория семестър ще се наблегне върху качеството на предоставените услуги за населението и бизнеса и механизми за тяхното подобрение. Експерти от сектора ще коментират приложими модели за повишаване ефективността на работа във ВиК операторите, по отношение на експлоатацията, поддръжката и обслужването на активите. В няколко модула ще се разгледа съвременния мениджмънт на водни компании, изготвянето и реализацията на бизнес плановете на водните оператори, ще се споделят добри практики от водещи специалисти. Като цяло курсът ще позволи на ръководители на висше и средно управленско равнище, началници на отдели и инженери да придобият задълбочени знания и умения за икономическите параметри на водния бизнес, в съответствие с тенденциите в Европа и националната политика на България. 

Цел на академичната програма: 

Образователният проект има за цел да поддържа, допълва и развива знанията и практическите умения за водната индустрия на служителите във водните компании, консултантите, инвестиционните компании и банки и улеснява техния работен процес.
Акценти:

��Въведение в икономиката на ВиК индустрията;

��Правна рамка и регулаторна политика във водния сектор;

��Икономически и финансови показатели на водните оператори;

��Мениджмънт на водни компании;

��Бизнес-планиране и инвестиции;

��Стандарти и нива на ВиК услуги; 

Продължителност и форма на обучение 

Сертификационната програма е с продължителност една академична година. 

Тя се състои от три семестъра. Първи семестър есен/зима 2009 година, по време на който ще се изучават дисциплините от темите „Въведение в икономиката на мрежовите индустрии” и „Икономическо регулиране във ВиК сектора”. През втория семестър – пролет/лято 2010 година обучението ще продължи с темите „Стратегически мениджмънт на ВиК сектора” и „Добри практики при управлението на водния сектор”.
Третият семестър е подготвителен за всеки участник за защита на дипломна теза. 

Обща продължителност: 12 месеца. 

Формата на обучение е гъвкава, която позволява на участниците да не нарушават работния си процес. Учебните присъствени модули са 12, формиращи 24 дни за целия период на обучението. Обученията по всеки модул ще се провеждат 1 или 2 пъти месечно в учебния корпус на ИСК при УНСС, град София. 

Защита на дипломна теза: 1 ден 

Програма на обучението: 

ТЕМА 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА НА МРЕЖОВИТЕ ИНДУСТРИИ
модули:

1. Икономика на публичния сектор

2. Икономика на ВиК индустрията

3. Законодателство на Европейския съюз и ВиК сектора

4. Стратегическо планиране на водните ресурси

ТЕМА 2: ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ВЪВ ВиК СЕКТОРА
модули:

5. Правна и регулаторна рамка на ВиК сектора

6. Цени и ценообразуване във водния сектор

7. Бизнес планиране и изпълнение на регулаторни изисквания

8. Защита на потребителите

ТЕМА 3: СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА ВиК СЕКТОРА
модули:

9. Стратегическо управление във ВиК сектора

10. Икономическо регулиране на ВиК компания

11. Равнища на услуги във ВиК сектора

12. ПР и корпоративни комуникации във ВиК сектора

13. Интегрирани маркетингови комуникации

14. Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти във ВиК сектора

15. Проектен мениджмънт: публични инвестиционни проекти

16. Мениджмънт на човешките ресурси във водния сектор

17. Обслужване на клиенти във ВиК сектора - кол/контакт центрове

ТЕМА 4: ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВиК СЕКТОРА
модули:

18. Публично-частно партньорство във водния сектор

19. Проекти за опазване на околната среда и водите

20. Взаимоотношения с клиенти във ВиК сектора - приложими модели

21. Добри практики във ВиК сектора 

График за провеждане на модулите:

Модул месец/ година
1 ноември 
2 декември
3 януари 2010 
4 януари 2010
5 февруари 2010
6 март 2010 
7 март 2010 
8 април 2010 
9 април 2010
10 май 2010 
11 Юни 2010 
12 юни 2010

Подготовка за дипломна теза: юли – септември 2010 

Участници: 

Програмата за следдипломна квалификация е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за водоснабдителни и канализационни услуги, доставчици, подизпълнители (контрактори), служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни администрации, държавни ведомства, финансови и банкови консултанти в областта на водния сектор. 

Лектори: 

Опитът си при управлението и регулирането на ВиК сектора ще споделят водещи мениджъри и експерти. В края на всеки семестър организаторите ще канят чуждестранни гост-лектори, които ще споделят опита си за компании, работещи във водния сектор в страни от Европейския съюз.

• Пламен Никифоров, директор Дирекция „ВиК”, МРРБ, магистър инженер по ВиК, УАСГ, водещ експерт при разработването на Националната стратегия за ВиК сектора, измененията на Закона за водите и приемането на Закона за регулиране на ВиК услугите.

• Проф. д-р Божана Неделчева, юрист, специалист по международно право, право на интелектуалната собственост, право на Европейския съюз. Проф. Неделчева заема постове в управителните органи на редица организации, сред които: Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, Национална асоциация по интелектуална собственост, Асоциация по публична администрация. Член е на Международния институт за общински служители, базиран в САЩ и на неговия Образователен комитет. Заместник директор на ИСК при УНСС;

• Доц. д-р Боян Дуранкев, доктор по икономика, член на борда на Българската асоциация по маркетинг, дългогодишен преподавател в УНСС, консултант на водещи компании в областта на маркетинга и комуникационните стратегии;

• Доц. д-р Ангел Марчев, ръководител на катедра „Стопанско управление” към УНСС, лектор по стратегическо управление, мениджмънт на инвестиционни портфейли, делови игри в управлението;

• Доц. д-р Румен Брусарски, зам.-ръководител на катедра "Финанси" на УНСС; магистър по финанси и доктор по икономика. Специализирал е в различни международни университети, сред които Университета Пиер Мендес Франс в Гренобъл, Франция, Университета Маастрихт в Холандия, Университета Лестър във Великобритания, БА - Равенсбург в Германия. От три години е и директор на Национален университетски център "Икономика на публичния сектор". Работил е като заместник изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", началник управление в Министерство на икономиката, преподавател, финансов консултант;

• гл.ас. Петкан Илиев, УНСС; член на екипа, разработил Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране (2007-2013);

• инж. Николай Куюмджиев, заместник-министър на околната среда и водите (2001-2005), участвал е в преговорния процес по присъединяване на България към ЕС по глава „Околна среда” и Националната програма за изграждане на ПСОВ на територията на България. От 2007 година е началник направление „Околна среда” в Софийска вода и е отговорен за въвеждането на ISO 14001.

• Анжела Тонева, член на ДКЕВР. Директор „Икономически анализи и работа с потребителите” в ДКЕВР (до септември 2009), магистър по икономика, УНСС. Работи в областта на счетоводството и икономическото управление на корпоративни структури. В ДКЕВР е от началото на 2001 година, а от 2002 г. е назначена за директор на специализираната икономическа дирекция. Ръководи и организира цялостната експертна работа по подготвянето на проекти на нормативни актове в областта на регулирането на цените и специалните задължителни указания за образуването им. Участва в Програмата за партньорство с Комитета за комунални услуги на Ню Джърси, САЩ, организирана от Американската национална асоциация на регулаторните комисии. Участва при подготовката и решенията на всички икономически въпроси във връзка с регулирането на ВиК услугите;

• Ст. н. с. д-р Георги Миринчев, инженер по ВиК, УАСГ. Началник отдел „Контрол”, генерална дирекция ВиК, ДКЕВР (2007 - юли 2009). Работил е в Научно изследователския институт по водоснабдяване, канализация и санитарна техника (НИИВКСТ), «Водоканалпроект”, София. Научен сътрудник и ръководител-секция „Водоснабдителни мрежи и съоръжения” в Института до 1995 год. Началник-отдел „Мониторинг на водите” в Изпълнителната агенция за околна среда към МОСВ (1995-2005). Автор на над 40 публикации в областта на проектирането и експлоатацията на ВиК системите и пречистването на водите;

• Яни Узунов, главен експерт „Връзки с обществеността” в ДКЕВР, докторант в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специализации и курсове по управленски умения, публични комуникации и връзки с обществеността в рамките на Европейската асоциация на регулаторните органи и програма ФАР;

• Иван Иванов, Изпълнителен директор, Софийска вода АД, инженер-химик, Химико-технологичен институт в София, специализира Франкофонския институт за администрация и управление и Института за управление на предприятията в Нант, Франция. Завършил е специална секция по инженерна химия в Тулуза, Франция. Работил е като служител на "Лионез Дез-О”. Започва работа в „Софийска вода” през 2000 година, по-късно оглавява отдел "Изпълнение на Концесионния договор". От 2004 година е във висшия мениджмънт на компанията, като за периода 2004 – 2009 е главен секретар в компанията;

• Мария Дойчинова, директор „Комуникации”, Софийска вода АД, магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, член на Българското дружество за връзки с обществеността и ИПРА - България. Лектор в Майсторските класове по мениджмънт, организирани от Българския форум на бизнес лидерите. Ръководител на образователна програма за управление и ефективност на водопотреблението, получила наградата на Глобалния Договор на ПРООН за принос в опазването на околната среда;

• Иван Николов, инженер ВиК, УАСГ, мениджър „Контрол и управление на водопроводната мрежа”, Софийска вода АД, , главен инженер на ВиК Видин (1981-1999), регионален ръководител на отдел „Експлоатация и поддръжка” на Зона Юг (2001- 2002), старши член на Балканския клон на Сертифициращия институт за мениджмънт на водите и околната среда (CIWEM), Великобритания (2005);

• Албена Ватралова, магистър-инженер по ВиК, УАСГ и магистър по стопанско управление, СУ “Св.Климент Охридски”, специализирала „ВиК - допречистване на отпадъчни води и принципи на управлението на ВиК в University College London (UCL) и Thames Water Utilities Ltd., Великобритания, (1992-1993), работи като представител за България на Halcrow Group Ltd. (2001-2003), и Институт по водни проблеми (ИВП) – БАН (2003 – 2006); Отговорник операции – инфраструктура” към Световна банка, Постоянно представителство в София (2007-2008);

• Добринка Милева, строителен инженер, УАСГ, специализира икономика на водната индустрия в Университета в Лутън, Великобритания, началник-отдел ИТ във ВиК-София (1991-2000), ИТ мениджър във Софийска вода (2000 – 2004), мениджър "Връзки с клиенти" (2004 – 2006). От началото на 2007 година работи в Дейтамакс, направление „Корпоративни клиенти”;

• Теодор Даскалов, магистър по стратегическо управление: навлизане на частния сектор в управлението на ВиК системите, СУ “Св. Климент Охридски”, работи като асистент на Главния изпълнителен директор на Софийска вода (2003-2004), ръководи съвместна програма „Европейски ютилитис мениджмънт” между Американски университет в България и Юкономикс (2005–2006), консултира ВиК дружества в страната по въпроси свързани с регулаторната политика; проектен мениджър в Ютилитис сървисис;

• Антон Вълев, консултант управление на човешките ресурси, Ютилитис сървисис, квалифициран в направления, като комуникация, разрешаване на конфликти, групова динамика, набиране и мотивация на персонал, оценка на персонала, управление на материални активи и развитие на персонала в кол-центрове. Консултант по проекти на „Топлофикация – Ямбол” АД, „ВиК– Плевен” ЕООД, „Електроразпределение – Пазарджик”, E.ON - Варна, тренинги за ВиК сектора, организирани от МРРБ.

Сертификация 

На успешно завършилите академичната програма участници ще бъдат издадени Свидетелства за професионална квалификация под институционалната акредитация на Института за следдипломна квалификация при УНСС (регистрирани и признати от Министерството на образованието и науката на Република България, в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища ДВ бр. 75 от 27.08.2004 г). Документите се придружават със Сертификат с европейско приложение. 

Регистрационна процедура и такса за обучението: 

Всеки участник трябва да попълни регистрационния формуляр за участие в сертификационната програма – (приложение 1). Таксата за целия курс на обучение възлиза на 2100 лева, като финансовите детайли са описани във формуляра. 

Срокове: 

Приемът на участници за академичната 2009/2010 година се извършва от 10 октомври до 3 ноември 2009 година. 

Начало на първия семестър: 10 ноември 2009 година. 

Краен срок за регистрация: 3 ноември 2009 година. 

Допълнителна информация и контакти 

Център за обучение и квалификация към Ютилитис сървисис
София
ул. „Ангел Кънчев” 2, ет. 4
тел. 02 980 64 66
мобилен: 0878 449 549, 0878 848 829
е-поща: office@utilities-services.com
интернет страница: www.utilities-services.com 

Център за развитие на управленски умения към ИСК при УНСС
София
ул. „Климент Охридски” 2
тел. 02 862 23 54
е-поща: v.cvetkov@ips.bg
интернет страница: www.ips.bg 

Източник:
Ютилитис сървисис

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

9.7459