Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Общество

Вземи в gLOG
26 Септември 10, 18:27 / Автор: CNR Communications
Национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”
КОИ СА ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ? Това са: Електроснабдяване, Водоснабдяване, Газоснабдяване, Топлофикация
КОИ СА ЕСТЕСТВЕНИТЕ МОНОПОЛИ?

Това са: Електроснабдяване, Водоснабдяване, Газоснабдяване, Топлофикация

Текст :ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА МЪЛЧИМ?

• Защото качеството на услугите на монополите не съответства на високата цена, която ние, българските граждани, плащаме.
• Защото монополите в България предлагат услуги, които са едни от най-некачествените в ЕС.
• Защото контролът на държавните институции не е достатъчно ефективен.
• Защото ние, потребителите, не сме защитени достатъчно ефективно.
• Защото някой има изгода да няма работещ механизъм за ефективен контрол.
• Защото получаваме неразбираеми сметки.
• Защото често получаваме надписани сметки.
• Защото не искаме заплатите и пенсиите ни да отиват безконтролно в джобовете на монополистите.
• Защото честите повреди и аварии са част от предлаганата «услуга» от монополите.
• Защото ни омръзна да ни спират тока и водата, а уредите да гърмят.
• Защото, за да осъдиш монополист, може да не ти стигне живота, но монополистът може по всяко време да ти отнеме имуществото.
• Защото държавата забравя, че трябва да бъде на страната на гражданите.
• Защото не можем да сме безразлични към случващото се с нас и около нас и трябва да изразим открито гражданската си позиция.
• Защото мълчанието на гражданите е злато за монополите!

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 44 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, организираме настоящата Инициатива и внасяме в Четиридесет и първото народно събрание следните

Предложения за предприемане на мерки срещу произвола на монополите:

1. Да се увеличи гражданското участие при вземане на решения, като се разшири съставът на Консултативния съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) чрез привличане на по-широк експертен потенциал на неправителствените организации, за възвръщане на общественото доверие към решенията на регулаторния орган.

2. Нормативно да се осигури създаването на специализирано звено за «дълбок» енергиен одит с пълномощия за работа с първични документи на монополните дружества и достъп до класифицирана информация. Контролната дейност на специализираното звено следва да се базира на принципа на случайния достъп с елемент на внезапност.
а/ За по-високата ефективност на дейността на звеното за «дълбок» енергиен одит следва да се разработи и динамично да се обновява специализирана база данни за пазарни цени по видове дейности, услуги, материали, оборудване, свързани с дейността на естествените монополи. На тази база да се извършват сравнителни анализи (бенчмаркинг) на ценообразуващите елементи, анализ на финансовите отчети и бизнес плановете на дружествата, както и оценка на нивото на разходите и тяхната диференциация;
б/ Звеното да подпомага периодично прегледа на цените във всички сектори на енергетиката с цел определянето на справедливи цени по веригата производител – търговец – потребител в конкретните условия на постигането на баланс между търсенето и предлагането;
в/ Проверките на специализирания одит следва да предхождат ценовите прегледи в рамките на регулаторните периоди;
г/ Чрез дейността на специализираното звено за «дълбок» енергиен одит да се пресече необоснованият по обхват и размер процес на безконтролен «аутсорсинг». «Аутсорсването» на дейности от естествените монополи следва да става след обоснован анализ и доказване на неговата ефективност спрямо съществуващата практика.

3. Да се въведе програма за декларативно намаляване размера на «признатите» загуби на енергия в дейността на естествените монополи с цел в следващите 5 години да се постигнат средноевропейски нива.

4. Да се предприемат организационни мерки за усъвършенстване на подходите за регулиране на цените и приходите на / от монополно предлагани стоки и услуги по европейския формат на метода «горна граница».

5. Да се ускори пълната либерализация на търговията с електроенергия и въвеждане на борсовата търговия при запазване интересите на битовите потребители.

6. Да се стимулира извършването на промени на подзаконовите нормативни регулаторни актове за гарантиране на прозрачност, непрекъсваемост на доставките, конкуренция и гарантиране на баланса между интересите на потребители, производители и доставчици на услуги, в т.ч. да се гарантират интересите на потребителите да запазват правото си на ползване на услугата при констатирано драстично увеличаване на сметките до оповестяване на резултатите от проведена експресна проверка от страна на монополиста или контролния орган.

7. Да се стимулира ускореното въвеждане на автоматизирани системи за обективизиране оценките на качеството на доставяната енергия и качеството на системите за пренос и разпределение.

8. Да се осигури нормативна среда за създаване на специализирано звено за «медиаторство», предхождащо по своите действия съдебните спорове между естествените монополи и регулиращия орган във Върховния административен съд.

Източник: CNR Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.6255