Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Обучение

21 Октомври 10, 09:18 / Автор: Балгериън Трак Сървис
Успешно приключил европейски проект
Успешно приключил европейски проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 „Инвестира във вашето бъдеще” повиши квалификацията на 89 служители на Балгериън Трак Сървис, а 110 подобриха личностните си умения
Успешно приключил европейски проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 „Инвестира във вашето бъдеще” повиши квалификацията на 89 служители на Балгериън Трак Сървис, а 110 подобриха личностните си умения

Финансиране на проект по европейска оперативна програма може да получи всяко българско предприятие. Това не е запазена територия за фирми от големите градове, нито пък само за представители на едрия бизнес у нас. Безспорното доказателство е опитът на компанията от Сливница - “Балгериън Трак Сървис” /БТС/ ООД. Ръководството на БТС решава в началото на 2009 г. да кандидатства за финансиране на своя проект „БТС Екип”. Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите и съответно качеството на извършената работа. През м. ноември 2009 г. договорът за финансиране на проекта от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 е вече факт и стартира изпълнението му.

“Днес може да се похвалим с това, че 89 служители на “Балгериън Трак Сървис” /БТС/ ООД повишиха своята квалификация, а 110 от служителите на фирмата преминаха обучение по ключови компетентности за подобряване на личностните им умения, като част от изпълнението на проект „БТС Екип” договор № ESF-2102-01-07013. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, заяви на пресконференция днес г-н Людмил Деянов, началник сервиз в Балгериън Трак Сървис ООД.

“Основният резултат от изпълнение на проекта е повишаване на качеството и ефективността на услугите, предлагани от Балгериън Трак Сървис ООД, водещи пряко до повишаване конкурентноспособността на фирмата. В резултат на проекта бяха подобрени и разширени професионалните и ключовите компетентности на екипа на фирмата, съобразени с нейните нужди” допълни г-н Деянов.

“Проектът допринесе и за постигането на “Стратегическа цел” 1 на „Стратегията за развитие на Софийска област 2007 – 2013”: “Подобряване на регионалната конкурентно-способност, въз основа на модернизацията на икономиката и постигане на устойчив икономически растеж. Развитието на квалифицирана и адаптивна работна сила в БТС ООД допринесе за устойчивото повишаване производителността на труда, на доходите и качеството на живот”, каза още Людмил Деянов.

“Проектът допринесе също и за постигане целите на Община Сливница, съгласно Стратегията за развитие, на която възможностите за развитие на общината са най-вече в подобряване използването на суровините и човешките ресурси на региона.

Създадената методология и програми за обучение ще продължат да се използват от БТС ООД за последващо обучение на персонала на фирмата и ще бъдат предоставени за ползване на заинтересовани фирми от бранша” обеща на пресконференцията г-н Деянов.

89-мата служители, преминали успешно курса по повишаване на квалификацията си, получиха Удостоверение за професионална квалификация, формуляр 3-37, съгласно изискванията на МОН. 110-та служителите на фирмата, обучени по ключови компетентности получиха сертификат.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Балгериън Трак Сървис ООД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта”.

Източник: Балгериън Трак Сървис

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0504