Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

24 Ноември 11, 16:27 / Автор: Райфайзен Банк
Печалбата преди данъци на Райфайзен Банк Интернешънъл за деветмесечието надхвърля 1 млрд. евро
Печалбата преди данъци на Райфайзен Банк Интернешънъл за деветмесечието надхвърля 1 млрд. евро
• Ръст на печалбата преди данъци от 3.5% на годишна база до 1,032 млн. евро (деветмесечието на 2010 г.: 997 млн. евро)
• Консолидираната печалба спада с 4.8% до 745 млн. евро (деветмесечието на 2010 г. : 783 млн. евро)
• Нетният приход от търговия с ценни книжа нараства с 13.5% до 293 млн. евро (деветмесечието на 2010 г.: 258 млн. евро)
• Нетните провизии намаляват с 14.4% до 782 млн. евро (деветмесечието на 2010 г.: 913 млн. евро)
• Показателят необслужвани кредити се подобрява с 0.6 процентни пункта спрямо края на 2010 г. и достига 8.4%
• Показателят покритие на необслужваните кредити също се подобрява с 4.2 процентни пункта спрямо края на 2010 г. до 70.5%
• Възвращаемостта на капитала преди данъци намалява с 0.5 процентни пункта на годишна база до 13.6%
• Показателят разходи/приходи е с 2.6 процентни пункта по-висок на годишна база до 55.8%
• Капиталовата адекватност на основния капитал намалява с 1 процентен пункт спрямо края на 2010 г. и възлиза на 7.9%
• Капиталовата адекватност от първи ред намалява също с 1 процентен пункт спрямо края на 2010 г. до 8.7%
• Мерки, които ще удовлетворят капиталовите изисквания на Европейския банков регулатор, ще увеличат капиталовия еквивалент на Групата РЦБ с 2.5- 3.6 млрд. евро
• Лека промяна в перспективата

Данните в прес съобщението за трите тримесечия на 2010 г. са сравнителни във връзка със сливането на РБИ в сила със задна дата от 1 януари 2010 г.

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба (след данъци и участия) за деветмесечието на 2011 г. от 745 млн. евро, което представлява минимален спад до 4.8% спрямо същия период на миналата година (деветмесечието на 2010 г.: 783 млн. евро). За разлика от това, печалбата преди данъци отбелязва ръст от 3.5% 1,032 млн. евро (деветмесечието на 2010 г.: 997 млн. евро). Все пак, данъците върху приходите нарастват със 128 млн. евро до 272 млн. евро. Този ръст се дължи най-вече на по-високите приходи, реализирани от подразделенията в Групата, но отложените разходи за данъци върху приходите също нарастват. Много малка част от отложените данъци може да бъде заделена за компенсиране на загубите в Унгария. Това доведе до печалба след данъци от 760 млн. евро, което представлява спад от 10.9% спрямо същия период на миналата година (деветмесечие на 2010 г.: 853 млн. евро). Печалбата на акция намаля с 6% - от 3.25 евро през първото деветмесечие на 2010 г. до 3.06 евро.

"На фона на влошената икономическа среда и продължаващата криза, включваща периферията на еврозоната, успяхме да постигнем добри резултати и през третото тримесечие. Това развитие се дължи на устойчивия ни бизнес модел и широката ни диверсификация по отношение на пазари, продукти и групи клиенти”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на РБИ.

Оперативният резултат отбелязва спад от 4%, в резултат на банкови данъци

Въпреки стабилния нетен лихвен приход и позитивната тенденция при търговията с ценни книжа, както и приходите от такси и комисиони, оперативният резултат за деветмесечието на 2011 г. отбеляза спад от 4% или 84 млн. евро, като възлезе на 1,813 млн. евро. Спадът се дължи на нарасналите общи административни разходи, които отбелязаха ръст от 6% (най-вече поради промени в заплатите в някои пазари), както и на банковите данъци в Австрия и Унгария в размер общо на 95 млн. евро (същия период на миналата година 31 млн. евро).

Нетните провизии намаляват като цяло, но са повлияни от Унгария

Въпреки че, на повечето пазари бе отчетен значителен спад на провизиите поради подобрената среда, в Унгария провизиите трябваше да бъдат удвоени на годишна база до 373 млн. евро. Все пак, нетните провизии на Групата отбелязват спад от 14% до 782 млн. евро.

Възвращаемостта на капитала преди данъци остава почти непроменена на годишна база

Възвращаемостта на капитала преди данъци за деветмесечието на 2011 г. остана почти непроменено на годишна база и възлезе на 13.6% (спад от 0.5 процентни пункта). Средният размер на капитала, на който се основава възвращаемостта на капитала, нарасна със 7% в резултат на заделените приходи и възлезе на 10.1 млрд. евро.

Общите административни разходи нарастват с 6%

Общите административни разходи се увеличиха с 6% или 134 млн. евро в сравнение със същия период на 2010 г. и достигнаха 2,287 млн. евро. В резултат на това показателят разходи/приходи отбеляза ръст от 2.6 процентни пункта до 55.8%.

Разходите за персонал, които имат най-голям дял в общите административни разходи (50%), се увеличиха с 8% на годишна база до 84 млн. евро.

Средният брой на персонала възлезе на 60 006, което е с 963 души повече, в сравнение с деветмесечието на 2010 г.

Активите нараснаха с 13%, благодарение на ликвидността

Общите активи нараснаха с 13% или 17.2 млрд. евро през деветмесечието на 2011 г. до 148.4 мрлд. Евро, въпреки ефекта от движението на валутните курсове, който ги намалява с 1%. Ръстът на активите отразява по-високите краткосрочни кредити към банки, отчасти в резултат на репо сделки, което доведе до ръст от 6.8 млрд. евро на кредитите към банки. От гледна точка на пасивите, ръстът се дължи на нарасналите депозити от клиенти с 11.3 млрд. евро, като по-голямата част от тях (9.4 млрд. евро) представляват депозити на институционални и корпоративни клиенти.

Капиталът отбеляза спад от 1%

В сравнение с края на 2010 г., капиталът на банката (включващ консолидирания капитал, консолидираната печалба и миноритарни участия) отбеляза спад от 1% или 56 млн. евро до 10,348 млн. евро.

Капиталовата адекватност от първи ред (общ риск) намалява с 1 процентен пункт до 8.7%; капиталовата адекватност на основния капитал също намалява с 1 процентен пункт до 7.9%. Показателят обща капиталова адекватност също отбеляза спад от 1.2 процентни пункта и възлезе на 12.1%.

Мерки за постигане на изискванията на Европейския банков регулатор

В края на октомври Европейският банков регулатор (EBA) постави условие за капиталова адекватност на основния капитал за Групата РЦБ, чието най-голямо подразделение е РБИ, от 9%. Групата РЦБ трябва да достигне тези нива до 30 юни 2012 г. На база указанията и методологията на Европейския банков регулатор и на резултатите към 30 септември 2011 г., очакванията на Групата са допълнителните капиталови изисквания да възлязат на около 2.5 млрд. евро, като все още Европейският банков регулатор не е публикувал точните данни. РЦБ, с участието на РБИ, е определила около 20 работни насоки в три основни области, които ще допринесат за достигането на показателя, като се наберат между 2.5-3.6 млрд. евро. Около 4/5 от мерките за постигане на тази цел не са свързани с намаляване на бизнес активността.

Броят на офисите с лек спад

Броят на офисите към 30 септември 2011 г. възлезе на 2 933, като намаляват с 31, в сравнение със същия период на миналата година. Най-голямото намаление на броя е в Украйна (16 по-малко), Сърбия (13 по-малко), Русия (10 по-малко) и Полша (9 по-малко). От друга страна, броят на офисите бе увеличен в Чехия с 18 и Румъния с 2. Клиентската база възлезе на около 13.7 млн. клиенти към края на третото тримесечие на 2011 г.

Консолидирана печалба от 130 млн. евро през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2011 г. РБИ отчете нетен лихвен приход след провизии от 566 млн. евро, което представлява спад 8.9% спрямо същото тримесечие на 2010 г. (трето тримесечие на 2010 г.: 621 млн. евро) и 19.2% спрямо второто тримесечие на 2011 г. (второ тримесечие на 2011 г.: 700 млн. евро). Провизиите през третото тримесечие подчертано нараснаха до 377 млн. евро, от които 258 млн. евро се дължат само на Унгария. По този начин, провизиите бяха със 71 млн. евро или 23.2% повече спрямо същото тримесечие на 2010 г. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. провизиите отбелязват ръст от 91.4% (второ тримесечие на 2011 г.: 197 млн. евро).

* * * * *

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 13.7 милиона клиенти чрез около 2900 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

За Контакти:

Райфайзенбанк България
Отдел “Връзки с обществеността”
тел. 91 985 174/535/600

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

6.1828