Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

07 Декември 11, 13:25 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзенбанк с близо 50% ръст в печалбата след данъци за деветмесечието на 2011 г.
Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита ръст на печалбата след данъци от 49.3% за деветмесечието на 2011 г. до 58.4 млн. лева, спрямо 39.1 млн. лева през същия период на 2010 г. • Печалба след данъци от 58.4 млн. лева към 30 септември 2011 г. • Клиентите се увеличават с над 35 000 на годишна база до 757 700 • Устойчив ръст на кредитите и депозитите – съответно със 7.5% и 7.9% на годишна база • Ръст на възвращаемостта на капитала и възвращаемостта на активите след данъци • Капиталова адекватност от 18%, значително над изискуемия минимум • 134.73 млн. евро нови кредитни линии и гаранционни споразумения от международни финансови институции и Националния гаранционен фонд
• Печалба след данъци от 58.4 млн. лева към 30 септември 2011 г.
• Клиентите се увеличават с над 35 000 на годишна база до 757 700
• Устойчив ръст на кредитите и депозитите – съответно със 7.5% и 7.9% на годишна база
• Ръст на възвращаемостта на капитала и възвращаемостта на активите след данъци
• Капиталова адекватност от 18%, значително над изискуемия минимум
• 134.73 млн. евро нови кредитни линии и гаранционни споразумения от международни финансови институции и Националния гаранционен фонд

Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита ръст на печалбата след данъци от 49.3% за деветмесечието на 2011 г. до 58.4 млн. лева, спрямо 39.1 млн. лева през същия период на 2010 г.

Към 30 септември 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.45 млрд. лева, в сравнение с 6.36 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 4.95 млрд. лв. спрямо 4.60 млрд. лв. в края на деветмесечието на 2010 г., което представлява ръст от 7.5% на годишна база – изпреварващо спрямо банковия сектор. Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 7.9%, като към 30 септември 2011 г. депозитната база възлиза на 4.24 млрд. лв., в сравнение с 3.93 млрд. лв. през същия период на миналата година. За деветте месеца на 2011 г. нетният резултат от комисиони се увеличи със 7.6% до 42.4 млн.лв., като комисионите от кредитиране отбелязват ръст от 69% спрямо същия период на миналата година, в резултат на новоотпуснатите кредити за периода януари-септември 2011 г.

«Устойчивият ръст на кредитите и депозитите от началото на годината е показателен за активността на банката във всички сегменти, а новите 35 000 клиенти са доказателство, че бизнес моделът ни работи добре и в условията на криза», коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. «Райфайзенбанк продължава да е един от основните партньори на международните финансови институции в България. От началото на годината договорихме нови 135 млн. евро кредитни линии от тях и от Националния гаранционен фонд”, допълни той.

18% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

Към 30 септември 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 879.2 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 18%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.
Увеличение на клиентите с над 35 000 на годишна база
Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през деветте месеца на 2011 г., като към 30 септември 2011 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 757 700, спрямо 722 487 година по-рано, което представлява увеличение с 35 200 клиенти на годишна база (ръст от близо 5%). Броят на служителите през отчетния период се увеличи със 100 души и достигна 3576 служители.

Ръст във възвращаемостта на капитала след данъци от 2.7 процентни пункта на годишна база до 8.6%

Към 30 септември 2011 г. възвращаемостта на капитала след данъчно облагане възлезе на 8.6%, което представлява ръст от 2.7 процентни пункта спрямо същия период на миналата година (деветмесечието на 2010 г.: 5.9%). Възвращаемостта на активите след данъци също бележи ръст като към 30 септември 2011 г. достигна 1.2% спрямо 0.8% година по-рано.

6 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд за 134.73 млн. евро

За периода януари – септември 2011 г. Райфайзенбанк подписа 4 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд (НГФ), част от Българската банка за развитие. В допълнение на това, Райфайзен Лизинг България подписа нови две кредитни линии с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) за финансиране на лизингови сделки на малкия и среден бизнес за общо 40 млн. евро. По този начин общата сума на договореното финансиране от Групата Райфайзен в България възлезе на 134.73 млн. евро.

През първото тримесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лв., чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България. През юли Райфайзенбанк подписа с ЕБВР договор за финансиране по програмата REECL за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Това е второто поред кредитно споразумение между двете банки по програмата. Същият месец Банката сключи гаранционно споразумение по инциативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия) с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). С подписването на споразумението Банката ще осигури финансиране при преференциални условия на малки и средни предприятия в цялата страна. В допълнение на това, през август Националният гаранционен фонд (НГФ) и Райфайзенбанк подписаха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции, чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия в сектор "Рибарство".

Към 30 септември 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства възлиза на 631 млн. евро, от които 348 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др

Групата Райфайзен България


Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Към 30 септември 2011 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 151.58 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 33.10%. Райфайзен Асет Мениджмънт управлява двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Райфайзен (България Фонд Защитена инвестиция в Евро. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 13 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

Райфайзен Лизинг България ООД
Към 30 септември 2011 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 351 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества достигна 309 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 30 септември 2011 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 8.43%.

Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

Райфайзен Имоти ЕООД
През третото тримесечие на 2011 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчете ръст в броя на сделките с жилищни имоти от 36.3%, в сравнение със същия период на 2010 г., дължащ се на по-голямата активност на пазарите в големите градове като Пловдив и Варна. Компанията осъществява дейността си чрез офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, предлага на своите клиенти инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

Райфайзен Факторинг ЕООД
Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.
***
Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).
РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 13.7 милиона клиенти чрез около 2900 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа. РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

За Контакти:

Райфайзенбанк с близо 50% ръст в печалбата след данъци за деветмесечието на 2011 г.
Отдел “Връзки с обществеността”
тел. 91 985 174/535/600

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5726