Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Обучение

Вземи в gLOG
20 Декември 11, 10:34 / Автор: TBM Consulting
Семинар: ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2012 г. ПРЕДМЕТ НА ОБЖАЛВАНЕ, СРОКОВЕ, ПРАВЕН ИНТЕРЕС, ПРАВОМОЩИЯ НА КЗК. ЧЕСТО СРЕЩАНИ НАРУШЕНИЯ И ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ- ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА КЗК.
На 17 и 18 февруари 2012 г. предстои семинар на тема: ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2012 г. ПРЕДМЕТ НА ОБЖАЛВАНЕ, СРОКОВЕ, ПРАВЕН ИНТЕРЕС, ПРАВОМОЩИЯ НА КЗК. ЧЕСТО СРЕЩАНИ НАРУШЕНИЯ И ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ- ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА КЗК.- организиран от TBM Consulting
Първи ден - 17.02.12 г.

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Новости в кръга на възложителите на обществени поръчки. Разграничение между „обект” и „предмет” на обществените поръчки

Възлагане in house - нова правна възможност - обхват и предпоставки.

Видове режими за възлагане на обществени поръчки, съгласно измененията в ЗОП:
•правила за възлагане на поръчки с публична покана;
•опростени правила за провеждане на процедури по ЗОП на стойностите по чл. 14, ал.2 от ЗОП.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Основни въпроси, свързани с подготовка и откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки:
•промени в ограниченията по чл. 47, ал. 2 и 5 от ЗОП;
•новости, свързани с критериите за подбор на участниците;
•обособяване на позиции в предмета на обществената поръчка - отражение в критериите за подбор;
•нови правила при участие на обединения;
•критерии и показатели за оценка на офертите - нови моменти;
•гаранции;

Решение за промяна - нова правна възможност - предпоставки и приложно поле.

13.15-14.00 Обяд

14.00-15.30 Комисията за провеждане на процедурата:
•изисквания към състава на комисията;
•основни етапи в работата на комисията;
•новости в етапа на допускане на участниците;
•отстраняване на кандидати/участници – нови основания;
•задължение за изискване на писмена обосновка - нови предпоставки;
•оценяване на офертите и класиране на участниците;
•документиране работата на комисията.

Контрол на възложителя върху работата на комисията - условия и изисквания.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Нови предпоставки за изменение на договорите за обществени поръчки.

Промени в основанията и правилата за провеждане на процедури на договаряне без обявление по ЗОП.

Новости при упражняването на предварителен контрол върху обществените поръчки - обхват и правомощия на Агенцията по обществени поръчки.

Разширяване обхвата на административнонаказателната отговорност за нарушения по ЗОП - нови състави на нарушения.

17.00-18.00 Дискусии и консултации

Лектор: Мариана Кацарова – Директор на Дирекция „Правно-нормативно осигуряване”, Сметна палата. Юрист по образование. Участник в работните групи за подготовка на проекти на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Професионалният й опит е свързан изцяло с контролните органи в областта на обществените поръчки - Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, сега Агенция за държавна финансова инспекция (2000 – 2005 г.) и Сметната палата (2005 и към момента). Автор на множество публикации и лектор по теми, свързани с обществените поръчки, финансовия контрол и одита в публичния сектор.

Втори ден - 18.02.12 г.

09.00-11.00 Промени в ЗОП по отношение на обжалването на актовете на възложителите:

- предмет на обжалване;

- момент, от който започва да тече 10-дневния срок за обжалване в зависимост от обжалвания акт;

- лица, които могат да обжалват актовете на възложителите;

- правомощия на КЗК, санкции.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Примери от практиката на КЗК:

- наличие на правен интерес за обжалване в зависимост от обжалвания акт, твърденията в жалбата и развитието на процедурата по възлагане;

- обхват на извършваната от КЗК проверка;

- съществени и несъществени нарушения;

- често допускани нарушения при откриването, провеждането и прекратяването на процедурата.

Дискусии и консултации

Лектор: Елена Димова – Директор на Дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисия за защита на конкуренцията. Магистър по право- УНСС. Преминала обучение за обучители по ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО, осъществено от Министерство на правосъдието на РБ и Кралство Испания, участвала е в обучения и работни срещи в областта на конкурентното право и обществените поръчки в страни-членки на ЕС.

Дата на провеждане: 17- 18.02.2012 г. (петък и събота)

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92а, зала Понония

Такса за участие: 190 лв. (крайна цена)

Отстъпки:
•За втори участник от организация- 5% отстъпка.
•За всеки следващ - 10% отстъпка.

В таксата са включени: зала, лекции, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

За Контакти: 0889416048 Kazakova

Източник:
www.tbm-bg.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1136