Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Банки и финанси

30 Март 12, 19:38 / Автор: Райфайзенбанк
Райфайзен Банк Интернешънъл отчита най-висока печалба преди данъчно облагане от началото на финансовата криза
Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита печалба преди данъчно облагане от 1,373 млн. евро за финансовата 2011 г., което представлява ръст от около 7% на годишна база.
• По-голям приход от лихви и по-малко нетни провизии повишават печалбата преди данъчно облагане до близо 1.4 млрд. евро
• Капиталовата адекватност на капитала от първи ред (общ) се повишава с 0.2 пр.п. на годишна база до 9.0%
• Целевата стойност на съотношението, изисквана от Европейския банков регулатор за Групата РЦБ, е постижима
• Показателят кредити/депозити се подобрява с 9 пр.п. до 122%
• Очаквано подобрение на икономиките в ЦИЕ през второто полугодие на 2012 г.

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита печалба преди данъчно облагане от 1,373 млн. евро за финансовата 2011 г., което представлява ръст от около 7% на годишна база. Независимо от трудната икономическа ситуация, РБИ успя да постигне най-високата си печалба преди данъци от началото на финансовата криза през 2008 г. Възвръщаемостта на капитала преди данъци остана непроменена на ниво от 13.7%.

"Още веднъж успяхме да докажем способността си да генерираме приходи през изминалата година, която отново беше много трудна за банките. Фактът, че бяхме на печалба във всяко тримесечие от началото на финансовата криза, подчертава силата на нашата стратегическа ориентация с регионален фокус върху Централна и Източна Европа. Лекото подобрение на макроикономическите перспективи в региона ми вдъхват увереност и за 2012 г.”, заяви Херберт Степич, главен изпълнителен директор на РБИ.

По-висок нетен лихвен приход, по-малко нетни провизии

През 2011 нетният лихвен приход на РБИ се повиши с 3%, или с 89 млн. евро, до 3,667 млн. евро. Нетният приход от такси и комисиони остана стабилен на годишна база в размер на 1,490 млн. евро и представлява 27% от оперативните приходи на банката, който – като се изключи обезценката на търговската репутация – се повиши с 1%, или със 72 млн. евро до 5,475 млн. евро. Нетният приход от търговия с ценни книжа се подобри с 11%, или с 35 млн. евро до 363 млн. евро. Общите административни разходи се увеличиха с 4.7% на годишна база до 3,120 млн. евро.

За разлика от това, нетните провизии за загуби от обезценка намаляха рязко – общо с 11%, или 131 млн. евро. Показателят Необслужвани кредити – съотношението на необслужваните кредити в кредитното портфолио – също се подобри за първи път от няколко години, като се понижи с 0.3% до 8.6%.

Резултати, повлияни от еднократни ефекти

Резултатите на РБИ за 2011 г. бяха повлияни от еднократни ефекти. Например, в четвъртото тримесечие на 2011 г. беше отчетена обезценка на търговска репутация в размер на 183 млн. евро за банковото подразделение на РБИ в Украйна.

Увеличаващата се волатилност на финансовите пазари, причинена от кризата на европейския държавен дълг се отразява в обезценка на ценни книжа и участия и в понижението от 278 млн. евро в нетния приход от финансови инвестиции до минус 141 млн. евро.

На годишна база нетният приход от деривати и обособени пасиви постигна положителна стойност и възлезе на 413 млн. евро. Това частично се дължи на повишението от 258 млн. евро на нетния приход от преоценки на дериватни инструменти, сключени със стратегическа цел, в частност заради лихвената крива на доходността, която от второто тримесечие стана по-плоска. В същото време, стойността на обособените пасиви, произлизащи от собствени дългови емисии, се понижи в резултат на значителното увеличение на кредитния спред на РБИ след развитията на капиталовите пазари; това доведе до преоценъчна печалба от 184 млн. евро.

Консолидираната печалба на РБИ, която възлезе 968 млн. евро, отчете спад с 11% на годишна база. Понижението се дължеше главно на негативните развития по отношение на отложени данъци, които през 2010 г. доведоха до несъразмерно ниска данъчна тежест за сметка на други еднократни ефекти.

Капиталовата адекватност за капитала от първи ред се повишава до 9.0%

Показателят за капиталова адекватност на капитала от първи ред (без хибридни инструменти) се подобри от 8.9% на 9.0%.

В края на октомври Европейският банков регулатор (ЕБР) представи целите за показателя Капиталова адекватност, според дефиницията на ЕБР, в размер на 9% за системно важните банки в Европа. В Австрия една от банките в тази група е Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) като централна институция на Групата РЦБ (Kreditinstitutsgruppe), в която РБИ е най-голямата подгрупа.

Новият минимум капиталова адекватност трябва да бъде постигнат до 30 юни 2012 г. Въз основа на данните от балансовия отчет към 30 септември 2011, изискванията на ЕБР за допълнителен капитал на Групата РЦБ възлязоха на около 2.1 млрд. евро според стандартите и методологията на ЕБР. За да отговори на това РЦБ – в това число и РБИ, стартира 20 проекта за набиране на около 3 млрд. евро за постигане на целевия показател. Към този момент Групата РЦБ вече е приложила мерки за 1.9 млрд. евро, предстои прилагането на допълнителни мерки за още 800 млн. евро и са планирани още мерки, оценени на 300 млн. евро. Още в края на 2011, показателят капиталова адекватност на Групата РЦБ възлизаше на 9.12% според Базел 2.5/CDR III.

Съотношението кредити/депозити се подобрява с 9 процентни пункта до 122%
Активите нарастват с 12%, или с 15.8 млрд. евро от началото на 2011 г., като се увеличават до 147 млрд. евро. Кредитите и авансите към клиенти нарастват с 5.6 млрд. евро след начисляване на провизии. Депозитите на клиенти нарастват с 9.1 млрд. евро, което се дължи главно на депозитите на институционалните и корпоративните клиенти (6.3 млрд. евро) и тези на индивидуалните клиенти (3.3 млрд. евро).

Съотношението кредити/депозити (кредитите и авансите, отпуснати на клиенти, разделени на клиентските депозити) се подобрява с 9 процентни пункта спрямо края на 2010 г. до 122%.

Броят на клоновете намалява с 33 до 2 928 в края на годината. Към 31 декември 2011 г. РБИ обслужва общо около 13.8 млн. клиенти. Към същата отчетна дата РБИ има 59 261 служители, което представлява спад от 0.9 процентни пункта спрямо края на 2010 г.

Очаквано подобряване на икономиката в Централна и Източна Европа

Текущите прогнози на Райфайзен Рисърч показват, че е вероятно икономическата ситуация да се успокои и макроикономическите показатели да се подобрят. Райфайзен Рисърч очаква Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да отчете ръст на БВП от 2.6% през 2012.
Този темп на растеж би бил 3 процентни пункта по-висок спрямо средната прогноза за еврозоната. Текущите данни също така предполагат, че въпреки че се наблюдава забавяне на растежа в кредитирането в ЦИЕ, темпът все още остава на значително по-високо ниво спрямо този в Еврозоната. Текущите прогнози за 2012 г. предвиждат ръст на кредитния портфейл от 5 до 10% в Централна Европа и региона на ОНД (Общността на независимите държави) и ръст от 1 до 3% за Югоизточна Европа.

През 2012 РБИ очаква стабилни бизнес обеми поради икономическата среда и рестриктивните регулаторни изисквания. Въпреки предпазливите прогнози за икономически ръст, РБИ очаква стабилизиране на показателя нетни провизии, както и незначително увеличение на размера на необслужваните кредити.

В контекста на очакваното общо икономическо подобрение, особено в ЦИЕ, РБИ има за цел да постигне възвращаемост на капитала преди данъчно облагане в размер на около 15% в средносрочен план след придобиването на Полбанк, без да са включени бъдещи придобивания, увеличения на капитала или нови регулаторни изисквания от днешна гледна точка.


* * * * *
Можете да достъпите онлайн версията на годишния доклад на http://ar2011.rbinternational.com. Версията на немски език е достъпна на http://gb2011.rbinternational.com. Печатната версия на английски език също може да бъде поръчана през сайта.

Кратко видео изказване от Херберт Степич за бизнес резултатите е достъпно да се види на www.rbinternational.com/videostepic

За Контакти:

Michael Palzer ( +43-1-71 707-2828 , michael.palzer@rbinternational.com) или Ингрид Крен-Диц ( +43-1-71 707-6055 , ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com).

Източник:
www.rbb.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1437