Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Здравеопазване

Вземи в gLOG
30 Март 12, 15:52 / Автор: “Да Винчи дентал лабор-СМТЛ” ООД
“Да Винчи дентал лабор-СМТЛ” ООД, спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 схема BG051PO001- 5.1.03 “Шанс за всички”
Инвестиране в знание, развитие на човешкия капитал, засилване социалното включване на хора с увреждания чрез обучение по ключови компетенции и осигуряване на адаптирани работни места, постигане на конкурентоспособност.


Информация за проект “Социално включване чрез нова заетост в “Да Винчи дентал лабор” ООД, номер на проекта: BG051PO001-5.1.03-0012-C-0001, финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

“Да Винчи дентал лабор-СМТЛ” ООД, спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 схема BG051PO001- 5.1.03 “Шанс за всички”.

Инвестиране в знание, развитие на човешкия капитал, засилване социалното включване на хора с увреждания чрез обучение по ключови компетенции и осигуряване на адаптирани работни места, постигане на конкурентоспособност – всичко това осигурява реализиране целите на Лисабонската стратегия, както и на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015, към които всяка модерна и гъвкава компания се стреми. Придобиването на нови и разширяването на наличните личностни компетенции на служителите й чрез обучение е гаранция за постигане на адаптивност към условията на пазара на труда.
Тези цели си поставя за реализация “Да Винчи дентал лабор” ООД, чрез стартиране на проект за повишаване нивото на ключови компетенции на служители на “Да Винчи дентал лабор” ООД и създаване на 3 нови работни места за хора с намалена трудоспособност чрез заетост, квалификация наставничество, социални услуги и адаптиране на работните места, като всичко това е в унисон със стратегическата цел на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 година, а именно „ Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване”

Проектът стартира на 01 март 2012 година и ще продължи 14 месеца.

Основните дейности, които предвижда проектът, са провеждане на обучения по ключови компетентности, организирани в три подмодула според нуждите на дружеството и индивидуалните потребности на обучаемите. Модулите за обучение са насочени към сплотяване на екипа : “Умения за работа в екип”, “Управление на стреса и времето” и “Управление на конфликти в смесени колективи” . Освен тези обучения се предвижда разработване на система за развитие на човешките ресурси в “Да Винчи дентал лабор”, осигуряване на наставничество и социални сулиги на служителите и новонаетите лица и закупуване на оборудване с цел адаптация на едно работно място за трудоусторено лице от организацията. 

Актуалността на темите и повишаването на личните компетенции на служителите на компанията ще спомогне за подобряване работната атмосфера в дружеството, за по-бързата адаптация на новонаетите лица и ще създаде непосредствени условия за социално включване на хора с намалена трудоспособност.

Продължителността на проекта е 14 месеца. Териториалният обхват на проекта е град София. Крайните ползватели на проекта са служителите на организацията, новонаети служители с намалена трудоспособност,техните семейства, както и обществото в цялост.

Като резултат от всички дейности проектът не само ще насърчи социалното включване на хората с увреждания в трудовия процес и ще повиши личната квалификация на служителите, но и ще укрепи капацитета на екипа за управление на проектните дейности.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация и въпроси.

С уважение,

Емил Калинчев
Ръководител проект

Източник: "Да Винчи дентал лабор” ООД

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0092