Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012 / Обучение

24 Април 13, 16:56 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
“Да Винчи дентал лабор-СМТЛ” ООД приключва дейностите по проект от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 схема BG051PO001- 5.1.03 “Шанс за всички ”
Целите, които изпълнителят на проекта реализира за срока на изпълнение на проекта, бяха свързани с развитието на човешкия капитал, засилване на социалното включване на хора с увреждания чрез обучение по ключови компетенции за постигане на конкурентоспособност, както и осигуряване на адаптирани работни места. Тези цели са в унисон със Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015, към които всяка модерна и гъвкава компания се стреми. Придобитите нови и разширяването на съществуващите личностни компетенции на служителите й чрез обучение е гаранция за постигане на адаптивност към условията на пазара на труда. Извършените проектни дейности бяха съобразени със стратегическата цел на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, а именно: „Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане високи нива на заетост,повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване“.

Проектът приключва на 30 април 2013 година и неговата продължителност беше 14 месеца.

Основните дейности, които реализира проектът, бяха: 1.проведени обучения по ключови компетентности, организирани в три подмодула според нуждите на дружеството и индивидуалните потребности на обучаемите. Модулите за обучение бяха насочени към сплотяване на екипа: “Умения за работа в екип”, “Управление на стреса и времето” и “Управление на конфликти в смесени колективи”; 2. разработена система за развитие на човешките ресурси в “Да Винчи дентал лабор”; 3. осигуряване на наставничество и социални услуги на служителите и новонаетите лица; 4. закупуване на оборудване с цел адаптация на едно работно място за трудоустроено лице от организацията; 5. осигуряване на продължителна трудова заетост на 3 лица с увреждания.
Актуалността на темите и повишаването на личните компетенции на служителите на компанията спомогна за подобряване работната атмосфера в дружеството, за по-бързата адаптация на новонаетите лица и създаде непосредствени условия за социално включване на хора с намалена трудоспособност.

Продължителността на проекта беше 14 месеца. Териториалният обхват на проекта беше град София. Крайните ползватели на проекта бяха служителите на организацията, новонаетите служители с намалена трудоспособност,техните семейства, както и обществото в цялост.

Като резултат от всички дейности проектът насърчи социалното включване на хората с увреждания в трудовия процес, повиши личната квалификация на служителите и укрепи капацитета на екипа за управление на проектните дейности.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Да Винчи дентал лабор- СМТЛ” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.Източник:

Комуникационна агенция PRoWayДир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5257