Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Банки и финанси

02 Септември 13, 21:22 / Автор: Пощенска банка
Юробанк обяви финансовите си резултати за второто тримесечие на 2013 г.
Придобиването на New Hellenic Postbank и New Proton Bank засилва стратегическата позиция на Юробанк на местния банков сектор. Към края на юни 2013 г. ликвидността се повишава с 4 млрд. евро, съотношението на нетните кредити към депозитите се е подобрява до 116% от 136%. През 2015 г. синергиите от сливането се очаква да достигнат 200 млн. евро на година.
Ликвидността е подобрена с 4 млрд. евро; нетната печалба за първото полугодие
е 45 млн. евро

2 септември 2013 г., Атина

- Придобиването на New Hellenic Postbank и New Proton Bank засилва стратегическата позиция на Юробанк на местния банков сектор. Към края на юни 2013 г. ликвидността се повишава с 4 млрд. евро, съотношението на нетните кредити към депозитите се е подобрява до 116% от 136%. През 2015 г. синергиите от сливането се очаква да достигнат 200 млн. евро на година.

- Нетните приходи от лихви се възстановяват и бележат нарастване с 9% през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение с първото тримесечие.

- Оперативните разходи намаляват до най-ниското си ниво за последните 7 тримесечия и през първата половина на 2013 г. спадът достига 8.5% на годишна база.

- За периода приходите преди провизии нарастват до 120 млн. евро от 93 млн. евро през първото тримесечие на 2013 г.

- Новите кредити с просрочие над 90 дни намаляват с 29% в сравнение с първото тримесечие на годината.

- Провизиите за лоши кредити остават без изменение в сравнение с първото тримесечие.

- През първата половина на 2013 г. нетната печалба възлиза на 45 млн. евро, вкл. приходите от отсрочени данъци.

„Икономическата среда остава предизвикателна и финансовите резултати през второто тримесечие отразяват тази специфика. Чрез придобиването на New Hellenic Post Bank и New Proton Bank Юробанк подсили стратегическата си позиция в банковата система на Гърция. По този начин групата значително разшири клиентската база и подобри ликвидността си.

Интеграцията на двете банки и чувствителните синергии, които произтичат от нея, остава основен приоритет. Същевременно проучваме различни възможности за преформулиране на бизнес модела и модела на опериране на банката, като в частност се фокусираме върху клиентски-ориентирания подход с цел да увеличим още ликвидността, да подобрим ефективността и осигурим доходност. Искаме да привлечем капитал от частния сектор.” – заяви Xристос Мегалу, главен изпълнителен директор на Юробанк.


Финансови резултати за второто тримесечие на 2013 г.

Ликвидност и капиталова позиция
Придобиването на New Hellenic Postbank (NHPB) и New Proton Bank (NPB) подобрява ликвидната позиция на Юробанк с 4.2 млрд. евро и понижава съотношението кредити/депозити до 116%. В края на юни 2013 г. депозитите на Юробанк достигнаха 30.2 млрд евро, а заедно с тези на NHPB и NPB – 41.7 млрд. евро. Същевременно депозитите извън Гърция възлизат на 8.5 млрд евро и надвишават нетните кредити с 400 млн. евро, като съответно съотношението нетни кредити/депозити е 95%.

Финансирането от евросистемата е намаляло от 34 млрд. евро през първата половина на 2012 г. до 19.5 млрд. евро, след като достъпът до пазарно финансиране беше възстановен и депозитите постепенно се увеличиха. Нарастващата ликвидност от придобиването на двете банки се очаква да понижи необходимостта от външно финансиране до 17.5 млрд. евро. Към края на юни проформа капиталовата адекватност на банката достигна 8,1%. Внедряването на вътрешно рейтингов подход спрямо ΝHPB се очаква да подобри това съотношение с още 50 базисни точки.

Оперативно представяне

Приключването на процеса на рекапитализация и постепенното понижаване на цената на депозитите повиши нетния лихвен доход през второто тримесечие на годината с 8.8% до 301 млн. евро спрямо периода януари – март.

За периода общата оперативна печалба на банката се е увеличила с 0.5% спрямо първото тримесечие на 2013 г. – до 344 млн. евро.

Понижаването на разходите продължава, като общите разходи в размер на 248 млн. евро са на най-ниското си ниво за последните 7 тримесечия. Свиването на разходите през първата половина на годината достигна 8.5% на годишна база и 27% спрямо нивата през 2008 г.

През второто тримесечие на 2013 г. по-ниските разходи и по-високите приходи увеличиха печалбата преди провизии до 120 млн. евро от 93 млн. евро през първото тримесечие.

Провизиите за лоши кредити остават на нивата от първото тримесечие на 2013 г., в размер на 422 млн. евро в края на юни.

Новите кредити с над 90 дни просрочие намаляха с 29% спрямо първото тримесечие на годината, достигайки 26.4% от всички кредити. Съотношението провизии към кредити с над 90 дни просрочие е 43.6% и 50%, ако се включат портфейлите на New Hellenic Postbank и New Proton Bank.

През първата половина на годината нетната печалба достигна 45 млн. евро, вкл. приходите от отсрочени данъци. Чуждестранните операции на банката са допринесли за този резултат с 6 млн. евро.

Придобиването на New Hellenic Postbank и New Proton Bank

Придобиването на двете банки чувствително засили позициите на Юробанк в гръцката банкова система и в същото време създава значителни синергии. През 2015 г. синергиите от сливането се очаква да достигнат 200 млн. евро на година, които ще бъдат главно в резултат на интеграцията и централизирането на операциите, ИТ системите и по-ниската цена за финансиране.

За Контакти:

Илияна Захариева, началник отдел „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка
тел. 02/81 66 100, e-mail: IZZaharieva@postbank.bg

Източник:
www.postbank.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1125