Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
21 Март 14, 13:32 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Чипровци разработва методики за подобряване ефективността на провежданите политики
В рамките на проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период” ще бъде изготвен и нов Общински план за развитие 2014 - 2020 г.
Община Чипровци разработва методики, които да допринесат за подобряване ефективността на политиките, провеждани от общинската администрация. Дейностите по разработване и въвеждане на механизми за контрол, мониторинг и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики се реализират в рамките на проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”, Договор № 13-13-80/13.12.2013 г.

Проектът се изпълнява от Община Чипровци по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 54 830,33 лева.

„Чрез реализирането на проекта общината цели да повиши ефективността на процеса, свързан с разработването и провеждането на местно ниво на т.нар. интегрирани публични политики“, коментира Валентин Кръстев, заместник кмет на Община Чипровци. Той допълни, че в този процес ще бъдат включени всички заинтересовани страни, за да бъдат постигнати максимални обществени ползи.

Специфичните цели, които успешното изпълнение на проекта ще постигне, са:
• Създаване на условия за формулиране, прилагане и наблюдение на ефективни и съгласувани политики на общинско ниво.
• Проучване на социално-икономическото състояние на община Чипровци и извеждане на съответните приоритетни области за нейното развитие.
• Разработване на единна система, имаща за цел наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегическите документи в общината.
• Повишаване капацитета, отговорен за планирането, наблюдението и оценката на изпълнението на плановите документи на общината.
• Повишаване участието и информираността на всички заинтересовани страни по отношение на политиките, които общинската администрация провежда.

В рамките на проекта ще бъде разработен и нов общински план за развитие на Община Чипровци за периода 2014 - 2020 г. В него ще бъдат заложени приоритетите за развитие на общината и механизмите за тяхното постигане.

За допълнителна информация:
Диана Чобанова
PR Expert
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg
Web: www.proway.bg

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чипровци и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.Източник:

Комуникационна агенция PRoWayДир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5511