Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Обучения

Вземи в gLOG
23 Април 14, 16:22 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Ветрино подобрява ефективността на работата на общинската администрация
Община Ветрино реализира проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, чиято основна цел е усъвършенстване на организацията на работа и повишаване на ефективността на общинска администрация. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, "Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

В рамките на проекта ще бъде извършен функционален анализ в общинската администрация, ще бъдат изготвени мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси и ще се актуализират нормативни и стратегически документи, което ще доведе оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси. Част от дейностите, които ще бъдат изпълнени по проект, е провеждането на съпътстващи обучения за служителите на Община Ветрино.

Успешното реализиране на проекта ще допринесе за оптимизиране на функциите на общинската администрация, повишена компетентност на служителите и подобряване координацията на работните процеси. „Чрез изпълнението на проекта ще се подобрят предоставяните от Общината услуги и обслужването на гражданите“, коментира Пламена Василева, ръководител на проекта.

Общата стойност на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация” е 85 446,72 лева. Проектът ще се изпълнява в период от 12 месеца.

За контакти и информация:
Община Ветрино
Тел.: 05161/89 80
e-mail: wetrino@yahoo.com

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ветрино и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

4.8083