Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
27 Август 14, 11:01 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Чипровци прие план за развитие за периода 2014-2020 г.
ОПР 2014 – 2020 беше разработен в рамките на проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”
Общинският план за развитие на Община Чипровци през периода 2014 – 2020 г. беше приет с решение №677 от 23 юли 2014 г. В новия план са заложени приоритетите за развитие на общината и механизмите за тяхното постигане. ОПР 2014 – 2020 беше разработен в рамките на проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”, Договор № 13-13-80/13.12.2013 г.

Проектът се изпълнява от Община Чипровци по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 54 830,33 лева.

Като част от дейностите по проекта, Община Чипровци разработи и методики, които да допринесат за подобряване ефективността на политиките, провеждани от общинската администрация.

С приключването на проекта ще бъдат създадени условия за формулиране, прилагане и наблюдение на ефективни и съгласувани политики и ще бъде повишен капацитетът, отговорен за планирането, наблюдението и оценката на изпълнението на плановите документи на общината.


Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чипровци и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.
Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1365