Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
27 Август 14, 16:08 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Левски приключва успешно европейски проект за подобряване на административния капацитет и ефективността на администрацията
Служители на общинската администрация, кметове, зам.-кметове и кметски наместници на населените места в общината преминаха обучения по ключови компетентности, работа с граждани от уязвими групи, и др.
Община Левски приключва успешно изпълнението на проект за подобряване на административния капацитет и ефективността на общинската администрация. Това стана ясно днес на заключителна пресконференция, проведена в Община Левски, на която бяха отчетени изпълнените дейности и резултатите от осъществяването на проекта. Проект „Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинската администрация – община Левски” – договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-68/06.12.2013 г., е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целевите групи, включени в рамките на проекта, бяха служители на общинска администрация Левски, както и кмет на община, заместник-кметове, кметове и кметски наместници на населените места от община Левски.

„В рамките на осъществяването на проекта бяха проведени редица обучения, целящи да повишат квалификацията и мотивацията на общинските служители, а оттам – и качеството на административното обслужване в общината“, отчете ръководителят на проекта Петя Чолакова-Методиева. „Като обща цел в проекта беше заложено повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността на общинска администрация в община Левски. Специфичните цели включваха повишаване на квалификацията на общинските служители чрез обучение в сферите на тяхната компетентност; повишаване на мотивацията на служителите на общината чрез осигуряване на равни възможности за професионално и кариерно развитие, както и постигане на ефективна организация, координация и контрол в работата на общинска администрация Левски чрез участие в адекватни и актуални обучителни програми“, допълни тя.

Като част от дейностите по проекта бяха осъществени обучения по ключови компетентности – на тема „Лидерски умения”, преминато от общо 19 служители, и на тема „Работа в екип и екипна ефективност” с участието на 2 групи по 30 служители, или обучени общо 60 служители. Друго обучение – за работа с граждани от уязвимите групи, преминаха 20 служители на Община Левски. В рамките на тези 4 обучения бяха обучени общо 99 служители на Община Левски.

В рамките на изпълнението на проекта служители на Община Левски преминаха и обучения в Института по публична администрация – съответно на теми като „Управленски умения в администрацията”, „Делова комуникация и етикет”, „Връзки с обществеността” и „Основни производства по АПК” (за неюристи).

Продължителността на проекта беше 9 месеца, а стойността му – 76 581,44 лв.
Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Левски и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.
Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4919