Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Събития

Вземи в gLOG
01 Септември 14, 10:49 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Заключителна пресконференция по проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”
Заключителна пресконференция по проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период” ще се проведе на 2 септември (вторник) от 11:00 часа в Община Чипровци
Заключителна пресконференция по проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период” ще се проведе на 2 септември (вторник) от 11:00 часа в Община Чипровци, бул. „Петър Парчевич” №45.

В рамките на проекта е разработен Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. и са въведени методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълняваните от Общината политики. На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от осъществените дейности и реализираните обществени ползи от изпълнението на проекта.

Проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”, Договор № 13-13-80/13.12.2013 г. се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Чипровци.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Чипровци и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1257