Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
02 Септември 14, 14:34 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Чипровци успешно приключи проект за разработване на ефективни политики през следващия програмен период
Като част от дейностите по проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период” Община Чипровци изготви Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.
Община Чипровци успешно приключи проект за подобряване на процеса по формулиране на ефективни политики и повишаване на капацитета, отговорен за планирането и оценката на изпълнението на плановите документи на Общината. Общата стойност на изпълнения от Общината проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период” възлиза на 54 830,33 лева.

В рамките на проекта се проведе проучване на социално-икономическото състояние на община Чипровци, което послужи за разработването на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. В новия ОПР, приет с Решение №677 от 23 юли 2014 г. на Общински съвет – Чипровци, са залегнали приоритетите за развитие на общината и механизмите за тяхното постигане. Чрез активно включване на граждани и представители на бизнеса, общинската администрация съгласува приоритетните политики за следващия програмен период с всички заинтересовани страни.

Успешното приключване на проекта допринесе за разработването на единна система за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегическите документи. „Системата за контрол и оценка несъмнено ще подобри работата на общинската администрация и ефективността на изпълняваните от нея политики“, коментира Валентин Кръстев, заместник кмет на Община Чипровци.

Проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”, Договор № 13-13-80/13.12.2013 г. се изпълнява от Община Чипровци по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чипровци и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.
Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1218