Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Агробизнес

Вземи в gLOG
21 Ноември 14, 16:48 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Академия по предприемачество развива практически умения за успешен бизнес в агросектора
На обученията младите предприемачи се запознаха с ефективните методи за управление на собствен бизнес, сегментиране на пазара, дистрибуция на селскостопанска продукция и спецификите на агробизнеса
Серия от обучения в София, Стара Загора и Пловдив запозна младите предприемачи и представители на малкия и средния бизнес с методите за успешно и ефективно управление на бизнес в аграрния сектор. Обученията се проведоха като част от Академия по предприемачество, разработена по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България - Гърция“. На пресконференция в София Николай Ярмов, изпълнителен директор на CEED България, и експертите по проекта Надежда Ташева и Станислав Червенков представиха предизвикателствата пред агропредприемачите у нас и ползите от реализираните обучения.

Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България - Гърция“ се изпълнява от CEED България в партньорство с American Farm School към колежа Perrotis в Солун, Гърция. С осъществяването на проекта двете организации целят изграждането на трансгранично сътрудничество и обмяна на добри практики и опит в сферата на агробизнеса. Според двете организации, от ключово значение за успеха на предприемачите в агросектора е образованието, даващо нужните познания и полезни практически умения. „Предприемачите трябва да познават спецификите на аграрния сектор и конкретната област, в която развиват бизнес, но и трябва да притежават управленски умения, икономически и маркетинг познания“, коментира Станислав Червенков.

Основни проблеми в областта
• Конкуренция с големите играчи на пазара
Световната тенденция в сектора показва, че от 100 новосъздадени малки компании в агросектора, едва между 3 и 5 успяват да оцелеят на пазара. Причините за това са, от една страна, големите компании, с които дребният бизнес трудно може да се конкурира, а от друга - малкото познания за развитие и ефективно управление на бизнес у младите предприемачи.
• Липсата на практически програми по предприемачество и селско стопанство във висшите учебни заведения

Проучване, осъществено в рамките на проекта, показва, че от 53 висши учебни заведения 27 предлагат обучение по предприемачество чрез различни програми и дисциплини. Повечето програми обаче обхващат предимно теория и рядко в тях има практическа насоченост.

В учебните заведения липсва и съвременна технологична база, която да запознае младите предприемачи с иновациите в сектора и ползата от внедряването им в управлението на техния бизнес.

Чрез осъществяването на проекта, CEED България и American Farm School търсят решение на тези проблеми и разработват Академия по предприемачество, която да предаде нужните практически познания.

Академия по предприемачество
По време на академията, младите предприемачи се запознаха с ефективните методи за управление на собствен бизнес, сегментиране на пазара, дистрибуция на селскостопанска продукция и спецификите на агробизнеса. Ментори от България и Гърция споделиха своя опит и познания и представиха на участниците успешни примери в този сектор. Преминалите обучението усвоиха широк набор от познания, включващи бизнес управление и развитие (мениджмънт), маркетинг (таргетиране на пазара, канали за предлагане на продукта), комуникации (за популяризиране на продукта), селско стопанство. Освен добрите практики за разработване на бизнес план и стратегия, обучението обърна внимание и на най-честите причини за провал и неуспех при стартиращите бизнес, с цел подобряване устойчивостта на агробизнеса в България. Семинарите създадоха и добри взаимоотношения и партньорства между агропредприемачи от двете страни.

Специалистите от Гърция споделиха своя опит от внедряването на иновации в земеделието. Използването на ERP системи, монтирането на датчици и специализирани напоителни системи са част от добрите агробизнес практики. Формираните на клъстери също стимулира устойчивото развитие на предприемачите в сектора като им помага да са по-конкурентоспособни.

Онлайн платформа за обмяна на опит и контакти
Финална стъпка от осъществяването на проекта е изграждането на електронна платформа. Платформата регулярно ще отразява актуална и полезна информация и ще проследява добрите практики. Тя предоставя възможност за участие в мрежа от предприемачи от цял свят, обмяна на контакти, споделяне на успешни проекти и идеи и изграждане на бизнес партньорство. Към момента в мрежата са регистрирани повече от 120 потребители.

Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България- Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници – компонент 1 – фаза 2”.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1096