Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

18 Февруари 15, 10:57 / Автор: Юлен АД
Отказ на Благоевградската окръжна прокуратура да образува наказателно производство поради липса на нарушения в Туристическа и ски зона „Банско“
С постановление от 04.02.2015 г., АЛЕКСАНДРИНА КОСТАДИНОВА - ПРОКУРОР в Окръжна прокуратура гр.Благоевград, след като се запознава с материалите по сигнал номер 25 от 2012 г. по описа на Окръжна прокуратура гр.Благоевград отказва да образува досъдебно производство за съществуващи нарушения в Туристическа и ски зона „Банско“.

Сигналът е подаден от Любомир Костадинов и Александър Дунчев, служители на WWF – Световен Фонд за Дивата Природа, със седалище гр. Морж, Швейцария. В България световния фонд WWF се представлява от Весела Кавръкова. В него се твърди, че ски зона „Банско“ се експлоатират ски съоръжения, за които няма издадени разрешения за ползване. В сигнала се посочва допълнително, че са допуснати нарушения при въвеждане в експлоатация на въжени линии и ски влекове (съоръжения с повишена опасност, съгласно член 32 от ЗТИП), както и че са въведени в експлоатация съоръжения за водовземане и ползване, за които няма издадени разрешения от „Басейнова дирекция“.

След три годишни детайлни проверки и проучвания на цялата документация (Приложение пълният текст на Постановление от 04.02.2015 г.) от Окръжна Прокуратура гр. Благоевград заявяват, че:

„В хода на проверката по отношение на съоръженията с повишена опасност е установено, че всички описани в сигнала лифтове и влекове са регистрирани, извършени си са им първоначален технически преглед и техническо освидетелстване. Издадени са разрешения за експлоатация и са извършвани периодични прегледи.“

Поради установена липса на нарушения Окръжна Прокуратура гр. Благоевград, прокурор Александрина Костадинова отказва да образува досъдебно производство по преписка номер 1745 от 2010 г. и прекратя същата.

17.02.2015 г. Юлен АД


Приложение: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ОБРАЗУВА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО гр. Благоевград 04.02.2015 г.

Текст на Съобщение до медиите:гр. София - 1 000
ул. „Иван Вазов“ № 38 ет.2 ап. 3-4 Александър Димитров Дунчев
Любомир Радков Костадинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ОБРАЗУВА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
гр. Благоевград 04.02.2015 г.
АЛЕКСАНДРИНА КОСТАДИНОВА - ПРОКУРОР в Окръжна прокуратура гр.Благоевград, след като се запознах с материалите по преписка 25/2012 г. по описа на Окръжна прокуратура гр. Благоевград
УСТАНОВИХ:
В Окръжна прокуратура - Благоевград е постъпил сигнал от Любомир Радков Костадинов, в който се твърди, че в ски-зона „Банско“ се експлоатират ски-съоръжения: седалкова въжена линия „Бъндеришка поляна” - връх „Тодорка”, ски-влек — детска писта в местността „Икришка поляна”, нов четириседалков лифт „Платото”, както и някои обекти: базови станции на GSM-оператори, гаражи, мостове, трафопостове, -заведения за хранене и линеини съоръжения: съоръжения за изкуствен сняг, езеро, помнена станция, корекция на дере в м. „Шилигарника”, водохващане на р. Бъндерица, корекция на р. Бъндерица, речно водохващане на р. Дамяница и помпена станция, стрелбище за биатлон и укрепване на речно корито на р. Бъндерица, за които няма издадени разрешения за ползване.
В сигнала се сочи още за допуснати нарушения при въвеждането и експлоатацията на въжени линии и ски-влекове /съоръжения с повишена опасност съгласно чл. 32 от ЗТИП, както и че са въведени в експлоатация обекти и съоръжения за водовземане и ползуване. за които няма издадени разрешения за ползване от Басейнова дирекция - Западнобеломорски район с център Благоевград.
По сигнала Окръжна прокуратура — Благоевград е възложила проверки на РДНСК - Югозападен район, РО „ИДТН“ и БД „ЗБР“ - център Благоевград с оглед нормативната им компетентност да предприемат контролно- санкционни действия в съответната област.
В хода на проверката по отношение на съоръженията с повишена опасност е установено, че всички описани в сигнала лифтове и влекове са регистрирани, извършени са им първоначален технически преглед /техническо освидетелствуване/, издадени са разрешения за експлоатация и са извършвани периодични прегледи.


От извършената проверка от БД ЗБР — Благоевград е установено, че на „Юлен“ АД - гр. Банско е издадено Разрешително № 400004/27.06.2003 г. от Директора на БД ЗБР - Благоевград за водовземане и ползване на р. Бъндеришка и р. Дамянишка с цел изграждане на речни водохващания и водовземане за технически цели — водоснабдяване на инсталация за производство на сняг. С това разрешително са изпълнени изискванията на Закона за водите по отношение изграждането на водохващанията на р.Дамяница и р. Бъндерица. „Юлен“ АД има издадени два броя разрешителни за водовземане, както следва: № 41190003/15.09.2011 г, от р. Дамяница за техническо водоснабдяване на система за изкуствен сняг за ски-пистите, захранвани от ПС „Дамяница“ и № 41110047/15.09.2011 г. на р. Бъндерица за техническо водоснабдяване на система за изкуствен.сняг за ски-зона „Банско“ в м. „Бъндеришка поляна“ и за питейно-битово водоснабдяване на ресторански комплекс в м. „Шилигарника“ и заведения за хранене в м. „Бъндеришка поляна“ и м. „Платото“. За последните три обекта има издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в р. Бъндерица, p. „Икришка за м. „Платото“ и м. „Шилигарника“.
За останалите обекти посочени в сигнала: Корекция на речното легло на р. Игришка в м. „Шилигарника“, корекция на р. Бъндерица в м. „Бъндеришка поляна“ и 3 бр. бетонови мостове над р. Бъндерица действително няма издадени разрешителни за ползуване на воден обект - извършване на строителство в границите на речните легла, съгласно изискванията на Закона за водите. В хода на проверката в БДЗБР е получено от МОСВ писмо от „Юлен“ АД - гр. София до министъра на околната среда и водите вх. № 26-00¬2571/02.11.2005 г. с молба за съгласуване на проекти на горепосочените обекти като част от одобрената годишна инвестиционна програма на дружеството за 2005 г. С писмо изх. № 26-00-257/24.11.2005 г. Министъра на околната среда и водите е съгласувал техническия проект. С писмо вх. № 1549/23.12.2005 г. от „Юлен“ АД — Банско е внесено заявление с придружаващи го документи за издаване на разрешително за ползуване на води за горепосочените обекти. При проверката на място от експерти в отдел „Разрешителни“ е установено, че обектите са вече изградени, издаването на разрешителни за ползуване е станало безпредметно.
От извършената проверка на РДНСК - Югозападен район е установено следното:
- за седалкова въжена линия „Бъндеришка поляна“ - връх „Тодорка“ е издадено разрешително за ползване № 575/21.11.2003 г. на ДНСК.
- за ски-влек детска писта м. „Икришка поляна“ - връх „Тодорка“ - издадено разрешително за ползване № 575/21.11.2003 г. Това разрешение се отнася и за следните обекти: трафопостове с фиксирано местоположение за всички обекти - заземителна инсталация и мълниезащитна инсталация - „Чайна“, „Платото“, „Долна станция“.
- за четири седалков лифт в зоната на „Платото“ е издадено разрешение за ползване № СТ-05-1556/20.12.2011 г.
- за заведения за хранене в м. „Бъндеришка поляна“ е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация № 575/2003 г.
- за заведение за хранене в м. „Платото“ е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация № 10/25.02.2004 г.
- разрешение за ползване № СТ-12-106/2004 г. е издадено за следните обекти: съоръжение за изкуствен сняг, езеро, помпена станция; Дренажна и отводнителна система в м. „Бъндеришка поляна“; Дренажна и отводнителна система м. „Платото“, Дренажна и отводнителна система м. „Шилигарника“; Водохващане на р. Бъндерица и водопровод от водохващане Бъндерица до помпена станция „Бъндерица“; Електротрафопостове - ТП6 м. „Бъндеришка поляна“, ТП7 м. „Икрище“, ТП 10 м. „Платото“, ТП 9 междинна станция.
- за базова станция на „Mtel“ BGL - разрешение за ползване - СТ-05- 699/2011 г.
- за базова станция на GSM оператор „Mtel“ BGL № 0099, намираща се в Гараж за седалков лифт „Шилигарника“ - „Плато“ е издадено СТ -05- 996/20.09.2011г.
- за приемно-предавателна станция на GSM/UMTS оборудване на „БТК“ АД № SO 1644-А, х. „Академика“ е издадено СТ № -05-1458/07„12.2011г.
- относно рехабилитация на общински път — Банско — Шилигарника - разрешение за ползване № ДК-07-70/23.06.2010 г.
По отношение на следните обекти е установено, че към дата на подаване на сигнала действително са ползвани без да са въведени в експлоатация . На пет от тези обекти са издадени Разрешения за ползване в през 2012 г., както следва:
Мост № 1 на кота +1143,55 м - издадено разрешение за ползване № 55/20.12.2012 г.
Мост № 2 на кота +1340 м - издадено разрешение за ползване № 50/11.12.2012 г.
Мост № 3 на кота + 1576,20 м - издадено разрешение за ползване № 33/23.08.2012 г.

Стрелбище за биатлон и укрепване на речно корито на р. Бъндерица — разрешение за ползване № СТ-05-300/23.03.2012 г. - I-ви етап
Корекции на р. Бъндерица — първи етап , въведен в експлоатация с РП № СТ-05-300/23.03.2012 г.
Установено е, че се използват два обекта без да са въведени в експлоатация по надлежен ред и без разрешение за ползване - посочения в сигнала Гараж за снегоутъпкващи машини и ГСМ и гаражи за снегоутъпкващи машини, находящи се в ПИ № 02676.191.1652 в м. „Шилигарника“.
Със Заповед № 01-134/18.02.2013 г. и № 01-135/18.02.2013 г. на Кмета на Община Банско е наложена принудителна административна мярка - Забрана за ползуване на двата обекта.
След извършване на горепосочените действия от Окръжна прокуратура гр. Благоевград към материалите по настоящата преписка са присъединени и материалите по преписка № 122/2013 г. на отдел „Надзор за законност“ при В АП. Преписката на В АП е образувана по сигнал на Александър Димитров Дунчев и Любомир Радков Костадинов. Със Заключителна резолюция от 18.12.2013 г. Върховна административна прокуратура е приключила проверката по отношение на твърдения за допуснати закононарушения от длъжностни лица при МОСВ и е изпратила материалите по преписката на Окръжна прокуратура – гр. Благоевград за извършване на проверка за спазване на законовите разпоредби, относими към строителството по отношение на обекти, изградени в „Ски- зона“, с център гр. Банско.
По преписката е извършена допълнителна проверка от Окръжна прокуратура -Благоевград. На основание чл.145, ал.1, т.1 и т.З от ЗСВ Окръжна прокуратура е изискала информация за осъществен контрол от РДНСК по законосъобразността на издаваните и съставяните актове при проектирането, разрешаването, изпълнението и ползването на обектите , посочени в Заключителната резолюция на ВАП от 18.12.2013г. Изискани са документи от Дирекция Национален парк „Пирин”. Изискани са документи от концесионера „Юлен” АД . Възложена е на основание чл.145, ал.Д, т. З от ЗСВ на РДНСК-ЮЗР проверка на законосъобразноста при издаването на разрешителните за строеж. След приключване на възложените проверки се установява следното:
Съгласно Акт № 3 за държавна собственост от 16.01.1997г. недвижим имот, находящ се в югозападната част на територията на Република България, представляващ Национален парк „Пирин” - планински масив с обща площ 40 332,40 ха е изключителна държавна собственост. Управлението на имота се извършва от Дирекция Национален парк „Пирин“. С Договор от 21.12.2001г. за предоставяне на концесия със срок от тридесет години върху защитена територия- изключителна държавна собственост , представляваща Национален парк „Пирин” за изграждане и експлоатация на „Ски–зона“ с център гр. Банск, МОСВ е предоставило правото на. ползване върху защитената територия на дружеството „Юлен” АД /концесионер/.
С Решение № 57-13/31.07.2000г. по оценка на въздействието върху околната среда на МОСВ е съгласуван ТУП на извънселищна територия на „Ски -зона с център гр. Банско. Със Заповед № 09-13/01.03.2001г. на Кмета на община Банско е одобрен ТУП на извънселищна територия „ Ски - зона с център гр. Банско” - окончателен проект. Със Заповед № 01-114/23.08.2002 г. на Кмета на община Банско е одобрен Подробен устройствен план / ПУП / за извънселищна територия по чл.111 от ЗУТ. С Решение № 607 по Протокол 28/17.11,2005г. на Общински съвет - гр. Банско и във връзка със становище по екологична оценка № БД -01- ЕО /2005г. на РИОСВ - Благоевград при МОСВ Общински съвет - гр. Банско е одобрил докладвания от Кмета на община Банско план за изменение на ТУП / ОУП на извънселищна територия „Ски-зона“, с център гр.Банско - окончателен проект. Решението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 27/30.03.2007 г. , като съгласно действащата към момента разпоредба на чл.127, ад.6 от ЗУТ , същото е окончателно и не подлежи на обжалване.
По отношение ски писти, посочени в Заключителната резолюция на В АП е установено следното:
- Дирекция национален строителен контрол е извършила оглед на място ски писта „Платото /№3/. По трасето на старата писта , разположена на север от седалковия лифт „ Платото „ няма извършвани строително - монтажни работи. От южната страна е разположено трасе на ски писта №11.
Юлен АД посочва,че ски писта „Платото“ е предвидена в ТУП, окончателен проект от 1999 г. стр. 64, т.9.2.2.3 и в комплексния план за развитие.
От изисканата информация от Дирекция „Национален парк „Пирин“ се установява , че ски - писта № 3 е трасе на стара съществуваща към 1989 г. ски — писта и е отразена в проекта на ТУП разработен през 1989 г. Посочено е , че разширението на ски пистата е отбелязано и в Споразумение № 1/ 06.06.2002 г. между МОСВ и и „Юлен“ АД
- Дирекция национален строителен контрол е извършила оглед на място на ски-писта ,,Шилигарника-2 /писта № 10/. Установено е , че на територията на пистата , няма извършвано строителство , с изключение на въжена линия „Железен мост – Платото“.
Според дружеството концесионер писта № 10 е идентична с писта „Шилигарник 1“ и същата е предвидена с ОУП окончателен проект от 2001г. Писта „ Шилигарник „ -2 е предвидена в ТУП от 1999г. , в записка стр.66, т.9.2.2.5. С актуализация на ТУП през 2006г. съоръжението е отразено в Записка стр.3.3 и в графичните материали,като трасето е идентично с писта „Стражите „ или писта № 12 / по действащата номерация на пистите /. Обекта е съгласуван комплексния план за развитие и годишните инвестиционни програми за периода 2004г. - 2007г.
От изискана информация от Дирекция „Национален парк „Пирин „ се установява . че ски - листа № 10 е предвидена в ЧАТУП 2005г Пистата е била включена в годишната инвестиционна програма на концесионера за 2004г. , съгласувана с МОСВ . За освобождаване на трасето от дървесна растителност са съгласувани от МОСВ План извлечения .
По отношение на ски писта „Стражите“ /писта № 12 / Юлен АД заявяват , че пистата е предвидена с актуализация на ОУП от 2006г. в замяна на предвидените ръкави на писта „ Шилигарник „ , отразено в стр. 3, т.2 и стр.5, т.3,3.
От изисканата информация от ДНП „Пирин „ се установява, че пистата е предвидена в ЧАТУП — 2005г. Пистата е била включена в годишната инвестиционна програма на концесионера за 2004г. , съгласувана с писмо № 1388/01.10.2004г. на МОСВ За освобождаването на трасето от дървесна растителност са били съгласувани от МОСВ План извлечения.
Становището на ДНСК е, че горепосочените ски-писти не са строежи и за тяхното прокарване не се изискват строителни книжа, съответно не се издават разрешения за строеж. Дирекция Национален парк „Пирин „ е осъществявала контролни функции при прокарването на пистите, за което са представени план извлечения и списък за периода от 2002г. до 2006г. за подлежащите за освобождаване от растителност територии. Незаконно строителство не е установено.
Законосъобразното прокарване на пистите е било проверявано и по преписка № 1745/201 Ог. по описа на Окръжна прокуратура — гр. Благоевград. С Постановление от 04.05.2012г. Окръжна прокуратура-Благоевград е отказала образуването на наказателно производство. Постановлението на Окръжна прокуратура е потвърдено с Постановление на Апелативна прокуратура - гр. София от 18.06.2012г.
По отношение на изградените съоръжения е установено следното :
1. Резервоар с обем 15 000 куб.м в местността „Бъндеришка поляна“
според МОСВ обектът не е предвиден в ТУП- 2001 г. на ски зоната и не е включен в концесионния договор. В концесионния договор е предвидено изграждане на водоем в месността „ Бъндеришка поляна „ с обем 104 куб. метра . Обектът е включен в годишната инвестиционна програма на Юлен за 2003г„ съгласувана с писмо № 26-00-1577/21.05.2003г. , съгласно чл.11.15 на договора.
С писмо вх. № 26-00-2324/29.07.2003г. на МОСВ , Юлен АД е внесъл за съгласуване проект „ Бъднеришка поляна - изравнителен басейн 15 000 куб.метра „ , В МОСВ не е наличен отговор на това писмо.
В МОСВ няма налични документи за съгласуване по околната среда.
Според дружеството - концесионер в ТУП е предвиден резервоар от 104 х.м.куб, но е допусната грешка и е записано само цифрата от 104 /стр. 81/.
От извършената проверка от ДНСК е установено, че за обекта е издадено Разрешение за строеж № 124/ 13.11.2003г. от гл.архитект В. Сандева. В разрешението за строеж е посочено , че е представен комплексен док над за съответствие съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ , изготвен от Комплект консулт „ ООД. Такъв доклад не е намерен в архива на общ. Банско. ДНСК счита, че са изпълнени са изискванията на чл.143, ал.1, т.1-3 от ЗУТ действали към момента на одобряване на инвестиционния проект и издаването на Разрешението за строеж.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ -12-106/22.03.2004г. РИОСВ са дали становище , че строежа е изграден ; съобразно нормативните изисквания , свързани с опазването на околната среда . Становигцето на ДНП“ Пирин „ е , че обектите са изградени съгласно инвестиционната програма на „Юлен „АД , одобрена от МОСВ .
2. Чайна в м. „Платото“- МОСВ сочи , че в ТУП-2001г. и концесионен договор, в местността „ Платото „ е предвидено изграждането на една чайна. С Писмо № 26-00-1022/15.05.2003г. i-та МОСВ е съгласувано изграждането на „ 1айна Платото „ . За друга чайна няма наличен документ за съгласуване и няма информация кога е изградена . Тази чайна е изгоряла през 20 Юг и с уведомление с вх. № ОВОС - 2598/22.11.201 Ог. на МОСВ - Юлен АД е внасъл за съгласуване проект за възстановяване на изгорялото заведение. С Решение № 34- ОС/2011г. МОСВ прекратил процедурата , поради недопустимост на обекта. .
Според Юлен АД чайната е предвидена с ТУП на стр.44, и в ГИП за 2003г., която е съгласувана от МОСВ .
От извършената проверка е установено , че за обекта е имало издадено Разрешение за строеж № 131 /13.11.2003г. от гл. архитект В. Сандева . Разрешението е издадено въз основа на договор за концесия и комплексен доклад за оценка на съотвествието на инвестиционен проект , изготвен от дружеството „ Комплект Консулт „ ООД София . За обекта е издадено Удостоверение за въвеждане в експолатация на строеж № 10 /25.02.2004г. от арх. В. Сандева.
3. Лифт/въжена линия /„Железен мост — Платото“- от предоставената информация от МОСВ е видно, че въжената линия не е предвидена в ТУП 2001 на „Ски- зона с гр. център Банско „ и не е включена в концесионния договор . Въжената линия е предвидена в ЧАТУП - 2005 г. и е включена в годишната инвестиционна програма на Юлен АД за 2004г. С писмо вх. Ш 26- 00-2304/14.07.2004г. на МОСВ , Юлен АД е внесъл за съгласуване проект „ Четири седалкова въжена линия „Моста - Платото „ . В МОСВ не е наличен отговор на това писмо. Въжената линия засяга отдели 143в,д,114а,б.,г,д,е, 145б,д. За посочените отдели и подотдели са одобрявани план извлечения за сеч през 2002, 2003 и 2004г. От Юлен АД е внесен отчет за инвестиции за седалков лифт „ Моста платото „ към 31 12,2004г. в размер на 5 302 654, 34лв.
В МОСВ няма налични документи за съгласуване по нормативната уредба по околната среда. Представено е Становище по екологична оценка № БД -01 - ЕО -2005г. издадено от РИОСВ - Благоевград на 08.09.2005г. , с което се съгласува изменение на ТУП за извънселищна територия „ Ски зона с център гр. Банско „ .
Според Юлен АД съоръжението е предвидено в ТУП- окончателен проект 1999г. По препоръка на Решение по ОВОС съоръжението отпада. С актуализация на ТУП -2006г. съоръжението отново е предвидено . Обекта е съгласуван с писмо с изх.№ 121/07.02.2005 г. на ДНП“ Пирин „
От извършената проверка от ДНСК е установено, че за обекта е издадено Разрешение за строеж № 224 а/ 29.09.2004г. от гл. архтект В. Сандева . При издаването на Разрешението за строеж са спазени изискванията на чл. 143, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗУТ . В Разрешението за строеж , както и в архивната документация на общ. Банско няма документ за съгласуване на инвестиционния проект по Закона за опазване на околната среда и водите , освен писмо № 26-00-1597/12.09.2004г. на МОСВ , с което е съгласувана годишната инвестиционна програма за 2004г. на Юлен АД.
От гореизложеното е видно, че Разрешението за строеж е издадено без да е изпълнено изискването на чл.143, ал,1,т,1 от ЗУТ
Стоежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ -12- 223/13.05.2005 г. издадено от Дирекция за национален строителен контрол. . ДНП “Пирин„ са приели без възражение изпълнението на съоръженията . РИОСВ — Благоевград е дала становище, че са спазени нормативните изисквания свързани с опазване на околната среда.
За за горепосочените обекти /съоръжения/ са издадени Разрешения за строеж от главния архитект на общ. Банско през периода от 13.11.2003г. до 29.09.2004г. При издаването им са допуснати нарушения на чл.143 от ЗУТ, като липсват надлежно издадени становища относно въздействието върху околната среда. Съгласно чл.80, ал.1 ,т. 3 от НК наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на 10 години , за деяния наказуеми с лишаване от свобода повече от три години. Предвид факта, че към датата на завършване на проверката са изминали повече от 10 години от датата на издаване на разрешителните за строеж не е необходимо излагането на съображения относно съставомерността на деянията / констатираните нарушения / по чл.282 и чл.219 от НК.
По отношение на изграждането на лифт „Платото“ / подмяна на два влека с четириседалков лифт / е установено, че за обекта има издадено Разрешение за строеж № 79/31.08.2010 г. от гл. архитект Л. Сагрев при общ,- Банско . С Решение № 31-ПР/2010г. на МОСВ е преценено да не се извършва ОВОС, като е допуснато предварително изпълнение на решението .
При издаването на Разрешението за строеж са спазени изискванията на чл. 143, ал. 1, т. 1,2 и 4 от ЗУТ / в сила към 2010 г. /.
С Разрешение за ползване № СТ 05-1556/20.12.2011 г. издадено от ДНСК е разрешено ползването на строежа. Представителите на ДНП“ Пирин,,

ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по преписка № 1745/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура - Благоевград и прекратявам същата.
Препис от постановлението да се изпрати на адресатите, за сведение. Постановлението подлежи на обжалване пред Апелативна прокуратура гр. София.


Прокурор:
А. Костадинова

За Контакти:Юлен АД

Източник: Юлен АД

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1845