Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
20 Юли 15, 19:41 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
ВСС успешно осъществи проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“
Резултатите от проекта бяха представени днес на заключителна пресконференция в Национален пресклуб БТА, гр. София
На пресконференция днес в Национален пресклуб БТА, гр. София, Висшият съдебен съвет представи резултатите от проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е стартирал на 13.03.2014 година и е с продължителност 18 месеца.

Пресконференцията беше открита от Соня Найденова, представляващ Висшия съдебен съвет. Тя поздрави екипа, осъществил проекта, за отличната работа и успешното приключване на всички дейности, водещи до реални резултати в подобряване ефективността на съдебната система, отчетността за натовареността на съдилищата и допринасящи за прозрачността на системата.

Мария Кузманова, ръководител на проекта, запозна присъстващите с целите, реализираните дейности и постигнатите резултати. В рамките на проекта е проведено специализирано интерактивно обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност; разработена е Методика за контрол и проверка на статистически данни - отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България; осъществено е обучение за работа с Методиката и е разработен документ от две части „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и План за въвеждане на продължаващо обучение“.

„Методиката допринася за вярната и обективна оценка за дейността на съдилищата. Събираните обективни данни ще подпомогнат разработването на бъдещи проекти и политики в съдебната система, както и на бъдещи реформи в тази област“, коментира г-жа Кузманова. Въвеждането й е един от основаните инструменти, който ще подпомогне контрола на постъпващата статистическа информация от съдилищата и прекрояването на съдебната карта с оглед преструктуриране на съдебните органи и оптимизиране на щатовете в тях.

Методиката за контрол и проверка на статистически данни представи Стоян Ставрев от „Българска консултантска организация“ ЕООД – компанията, разработила ключовия документ. Разработването й е стартирало с: а) извършване на анализ при извличането и обобщаването на статистическите данни, отчитащи дейността на съдилищата в страната и б) проучване на международен опит и добри практики. За събиране на информацията, необходима в анализа, е проведено проучване под формата на анкетни карти. „В проучването активно се включиха повече от 80% от съдилищата в страна, което позволи събирането и обобщаването на актуална и достоверна информация“, сподели Стоян Ставрев. За обсъждане на набелязаните проблеми в анкетите, са проведени и фокус групи, дискутиращи актуални казуси при събиране на данни и отчитане дейността на съдилищата. Чрез Методиката се събират данни за натовареността на съдилищата в страната и отделните съдии, като информацията се попълва в унифицирана електронна форма. „Благодарение на електронната форма, преносът на информация се осъществява автоматично – така се избягват грешките, допускани при ръчен препис на данните, и натовареността се отчита обективно и точно.

Стоян Ставрев препоръча ВСС да продължи да работи в посока на подобряване на електронните услуги в съдебната система, като изгради и унифицирана деловодна система и провежда задълбочени обучения на заинтересованите служители. Единната деловодна система ще допринесе за уеднаквяване и съизмеримост на статистическата информация, която се изпраща от съдилищата към ВСС и Министерство на правосъдието.

За работа с Методиката са изготвени указания, които ще бъдат достъпни за всички заинтересовани страни. В рамките на проекта е проведено и обучение на членовете на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” (КПКИТС) и Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) на ВСС, за практическо прилагане на Методиката. Обучени и сертифицирани са 17 членове на ВСС.

В рамките на проекта е проведено специализирано интерактивно обучение на 195 съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистически дейности от съдилища на петте апелативни района на Република България.

Резултатите от проведените обучения представи Добромира Банкова, експерт от фирмата-обучител „Д енд Д Консултинг“ ООД. Тя сподели, че това е първото обучение за съдебни статистици и служители, извършващи статистически дейности, което поставя основите за повишаване квалификацията им и подобряване ефективността на тяхната работа. Добромира Банкова запозна участниците в пресконференцията с изготвените Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и План за въвеждане на продължаващо обучение. „Служителите, ангажирани със събирането на статистическа информация в съдебната система, често са деловодители, които не притежават нужното професионално образование“, коментира г-жа Банкова. Ето защо, сред основните мерки, залегнали в Плана, са регулярно провеждане на продължаващи професионални обучения – учене за цял живот, и повишаване на инвестициите за обучения.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор № С13-24-1/13.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1043