Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Бизнес

Вземи в gLOG
21 Март 16, 10:47 / Автор: Proximity Sofia за Дженерали Застраховане
КОНСОЛИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ КЪМ 31.12.2015г.
Групата приключи 2015 година с отлични резултати: оперативните резултати превишиха равнищата отпреди финансовата криза, като в същото време нетната печалба и дивидентите са най-добрите за последните 8 години.
- Оперативният резултат достигна 4,8 млрд. евро (+6,1%)
-       Оперативната възвръщаемост на капитала се увеличи значително до 14% над заложената цел (>13%)
-       Нетната печалба възлиза на 2 млрд. евро (+21,6%; € 1,7 млрд. за фин. 2014 г.)
-       Брутен приход от премии над € 74 млрд (+4,6%), благодарение на растежа в сегмента Животозастраховане; подобряване в сегмента на Имущество и отговорност
-       Високи технически маржове по имущество и отговорност с комбинирана квота от 93,1% (-0.6 пр.п.), въпреки по-високото въздействие на природни бедствия
-       Значително увеличение в генерирането на приходи: Нетен свободен паричен поток от 1,6 млрд (+ 30%)
-       Дивидент на акция от 0,72 евро (+ 20%; € 0,60 за фин. 2014 г.)
-       Силно развитие на стабилността на Групата: коефициент на икономическа платежоспособност от 202%, изчислено съгласно цялостен вътрешен модел на Групата (186% за фин.2014 г.)

Председателят на Дженерали, Габриеле Галатери Ди Дженола, заяви: „Положителният резултат за 2015 г. показва качеството на плана за обрат, осъществен от дружеството през последните няколко години и на новата стратегия, стартирана миналата година. Тези резултати ни дават възможност да предложим на Събранието на акционерите дивидент на акция от 0,72 евро, с 20% по-висок в сравнение с 2015 г. Това е отличен старт на нова фаза, започваща с назначаването на Филип Доне за нов Главен изпълнителен директор на Групата. Това е важно признание за вътрешните ресурси на Дженерали, потвърдено и от назначаването на Главния финансов директор на Групата Алберто Минали за Генерален мениджър. И двамата са лидери от най-високо международно качество, с дълбоко разбиране на застрахователния бизнес и добре оценени от пазарите; те показват способността на Група Дженерали да усъвършенства своите собствени таланти“.

Милано - Съветът на директорите на Дженерали, който заседава под председателството на Габриеле Галатери ди Дженола, одобри консолидираните финансови отчети и проектите за финансови отчети на Дружеството-майка за 2015 г.

РЕЗЮМЕ
Групата приключи 2015 година с отлични резултати: оперативните резултати превишиха равнищата отпреди финансовата криза, като в същото време нетната печалба и дивидентите са най-добрите за последните 8 години.

Въпреки предизвикателната макроикономическа среда и ниските лихвени проценти, стратегическите инициативи, предприети от Групата създадоха силен ръст в производството, отлична оперативна рентабилност и по-нататъшно подобряване на капиталовата стабилност.

Оперативният резултат на Групата достигна 4,785 млн. евро (€ 4,508 млн за фин. 2014 г.), с 6,1% по-висок, в резултат по-специално на сегмента Имущество и отговорност (+8,5%) и благодарение на солидния резултат от сегмента Животозастраховане, независимо от сегашната ситуация на финансовите пазари. Оперативната възвръщаемост на капитала, основната цел за рентабилност, съответно достигна 14%, което представлява значително увеличение в сравнение с 2014 г. (13.2% за фин. 2014 г.), щедро надвишаваща целта да се задържи над 13%.

Нетната печалба нарасна значително до 2,030 милиона евро (+21,6%; € 1,670 млн. за фин. 2014 г.), благодарение на подобрението в оперативните и неоперативни резултати, като по този начин се връща към равнищата отпреди финансовата криза.

На производствения фронт, стартирането на нови продукти и бизнес инициативи усилиха общите приходи от премии до 74,165 милиона евро, с 4.6% повече (€ 70,430 млн. за фин. 2014 г.): увеличението се дължи на сегмента Животозастраховане и на възстановяването в сегмента Имущество и отговорност. Премийните приходи от Животозастраховане нараснаха до 53,297 млн. евро (+6.2%; € 49,813 млн. за фин. 2014 г.), благодарение на подобрението при всички бизнес линии и отличното представяне на основните страни, в които работи Групата (Италия, Франция, Германия и страните от Централна и Източна Европа). Новите продажби са стабилни по отношение на APE (годишен премиен еквивалент) от 5,210 млн. евро (-0,2%), при който позитивното представяне на застраховките, свързани с инвестиционен фонд и рисковите застраховки компенсира намаляването на продажбите на спестовни продукти, като продуктовия микс се промени в съответствие с нашите стратегически амбиции. Рентабилността (NBM) остана устойчива на 21% (24% за фин. 2014 г.) и, благодарение на решителните действия, предприети за подобряване на продуктовия ни микс и на рекалибрирането на спестовните застраховки, беше в състояние да противодейства на неблагоприятния сценарий от ниски лихвени проценти и увеличаване на нестабилността, отбелязани през второто тримесечие. Стойността на новата продукция (NBV) достигна 1,097 млн. евро (-13%).

В сегмента на Имущество и отговорност (P&C), премиите нараснаха с 0,8% до 20,868 млн. евро (€ 20,617 млн. за 2014 г.), чрез растежа на линията Неавтомобилно застраховане и стабилните резултати на линията Автомобилно застраховане, която обаче имаше разнообразно представяне в различните страни, в които действа Групата, заради силния конкурентен натиск. Дейностите по Имущество и отговорност потвърдиха своята много силна техническа рентабилност, с комбинирана квота, която допълнително се подобри до 93,1% (-0.6 процентни пункта), благодарение на намаляването на квотата на щетите, въпреки увеличеното въздействие на искове по катастрофични рискове от 75 милиона евро (+0.4 пр.п.). Коефициентът на покритие на резервите остава стабилен на 154%.

Тези резултати са придружени от засилена капиталова позиция, която Групата продължава да поддържа в центъра на вниманието си. Собственият капитал на акционерите нарасна с 1.5% до 23,6 млрд. евро . Коефициентът на платежоспособност I е 164% (+8 пр.п.; 156% за фин. 2014 г.).

Високото ниво на генериране на органичен капитал на Групата стои зад увеличението на Коефициента на икономическа платежоспособност до 202% (16 пр. пункта; 186% за фин. 2014 г.), изчислен съгласно принципите на Платежоспособност II, използвайки вътрешния модел на Групата за периметъра на цялата Група и след отчитане на предложения дивидент. От законова гледна точка, на 8 март 2016 г. Групата е получила одобрение от регулаторните органи за използване на частичен вътрешен модел, с начало 1 януари 2016 г., който обхваща всички дружества, включени в приложението докато останалите фирми ще бъдат третирани първоначално съгласно стандартната формула. Това изчисление дава Коефициент на покритие на регулаторния изискуем капитал, който възлиза на 175%. Групата работи с регулаторите за да се разшири обхватът на одобрението на вътрешния модел с течение на времето, като се стреми да обхване по същество всички съответни бизнес звена до края на процеса. С напредването на процеса по планираното разширяване на обхвата на прилагането на цялостния вътрешен модел коефициента на покритие на регулаторния изискуем капитал се очаква да се доближи до коефициента на икономическа платежоспособност.

Освен това ние направихме голяма първа стъпка към финансовата цел за генериране на повече от 7 милиарда евро кумулативен нетен свободен паричен поток до 2018 г. Благодарение на по-високите дивиденти от дъщерни дружества и малко по-ниски разходи за лихви, нетният свободен паричен поток се увеличи с 30% до 1,6 млрд. евро (€ 1,2 млрд. за фин. 2014 г.).

За Контакти:Мартин Маев

Proximity Sofia за Дженерали Застраховане
T: 02/ 865 11 38
@: 
martin.maev@proximitysofia.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1052